Ekumenický4. Mojžišova24

4. Mojžišova

Numeri

1 Bileám videl, že Hos­podinovi sa páči, aby žeh­nal Iz­rael. Ne­pokúšal sa teda, ako už dvak­rát pred­tým, o preklínanie, ale ob­rátil sa tvárou k púšti. 2 Keď sa Bileám roz­hliadol a videl, ako Iz­rael táborí podľa svojich kmeňov, spočinul na ňom Boží Duch 3 a vy­slovil svoj výrok: Výrok Bileáma, syna Beóra, výrok muža s otvorenými očami; 4 výrok toho, kto počúva Božie slová, ktorý vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vy­trženia a má ot­vorené oči: 5 Aké krás­ne sú tvoje stany, Jákob, príbyt­ky tvoje, Iz­rael! 6 Sú ako údolia pri po­tokoch, ako záh­rady pri rieke, ako aloa, čo sadil Hos­podin, ako céd­re pri vode. 7 Voda bude tiecť z jeho vedier, jeho siatiny budú v hojnej vlahe. Vznešenejší ako Agag bude jeho kráľ, zvelebené bude jeho kráľov­stvo. 8 Boh, ktorý ho vy­viedol z Egypta, je preňho ako roh divokého býka. Po­hl­tí národy, svojich ne­priateľov, kos­ti im ro­zdr­ví, ich šípy poláme. 9 Uložil sa, od­počíva ako lev a levica. Kto ho vy­ruší? Kto ťa požeh­ná, nech je požeh­naný! Kto ťa pre­kľaje, nech je pre­kliaty! 10 Nato vzplanul Balákov hnev proti Bileámovi a plesol rukami. Balák po­tom po­vedal Bileámovi: Za­volal som ťa pre­klínať mojich ne­priateľov a ty už tretík­rát žeh­náš. 11 Ber sa preč! Po­vedal som: Veľmi ťa poc­tím, ale Hos­podin ťa poc­ty zbavil. 12 Bileám však po­vedal Balákovi: Ne­povedal som tvojim po­slom, ktorých si po­slal ku mne: 13 Keby mi dal Balák pl­ný palác strieb­ra a zlata, ne­mohol by som pre­stúpiť roz­kaz Hos­podina, a čokoľvek svoj­voľne vy­konať. Čo po­vie Hos­podin, to budem hovoriť. 14 Teraz idem k svojmu ľudu. Poď teda, oznámim ti, čo ten­to ľud urobí tvoj­mu ľudu v budúcnosti. 15 Nato vy­slovil svoj výrok: Výrok Bileáma, syna Beóra, výrok muža s otvorenými očami; 16 výrok toho, kto počúva Božie slová, kto má po­znanie od Naj­vyššieho, kto vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vy­trženia a má ot­vorené oči: 17 Vidím ho, ale za­tiaľ ne­prítom­ného, hľadím naňho, ale nie zblíz­ka. Vy­chádza hviez­da z Jákoba, po­vs­táva žez­lo z Izraela. On prerazí spán­ky Moába i temeno všet­kých Šétov­cov. 18 Pod­robí si Edóm, zmoc­ní sa Seíru, svoj­ho ne­priateľa, no Iz­rael zís­ka moc. 19 Z Jákoba po­vs­tane ten, ktorý zničí všet­ko, a za­hubí tých, čo ušli z mesta. 20 Keď zasa uzrel Amáleka, vy­slovil svoj výrok: Amálek bol pr­vý z národov, no jeho budúc­nosť bude večná záhuba. 21 Keď uvidel Kénov, vy­slovil svoj výrok: Tvoje síd­lo je pev­né, tvoje hniez­do spočíva na skale. 22 No pred­sa, Kéni, budete zničení, keď vás Aššúr od­vlečie do zajatia! 23 Znova vy­slovil svoj výrok: Ktože len zo­stane nažive, keď to Boh urobí? 24 Lode od brehov Kit­tímu po­koria Aššúra i Ébera, no na­koniec aj ten za­hynie. 25 Po­tom Bileám vstal, vrátil sa do svoj­ho domova a Balák šiel tiež svojou ces­tou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček