Ekumenický4. Mojžišova29

4. Mojžišova

Numeri

Obety na slávnosť trúbenia1 Pr­vý deň sied­meho mesiaca budete mať boho­služob­né zhromaždenie. Nebudete vy­konávať nijakú ob­vyk­lú prácu. Bude to Deň trúbenia. 2 Ako spaľovanú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi pri­prav­te jed­ného býčka, jed­ného barana a sedem jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov. 3 Ako prís­lušnú po­kr­movú obetu pri­prav­te jem­nú múku, za­miesenú olejom tak, že tri desatiny pri­pad­nú na každého býčka, dve desatiny na barana 4 a jed­na desatina na každého zo sied­mich barán­kov. 5 Prines­te aj jed­ného capa ako obetu za hriech na vy­konanie ob­radu zmierenia za seba. 6 To všet­ko ok­rem spaľovanej obety na začiat­ku nového mesiaca, prís­lušnej po­kr­movej obety, ako aj každoden­nej spaľovanej a nápojovej obety podľa pred­pisu. To bude ohňová obeta príjem­nej vône Hos­podinovi. Obety na Deň zmierenia7 Aj desiaty deň toho sied­meho mesiaca budete mať boho­služob­né zhromaždenie a budete sa kajúc­ne pos­tiť. Nebudete konať nijakú prácu. 8 Ako spaľovanú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi prinesiete jed­ného býčka, jed­ného barana a sedem jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov. 9 Ako prís­lušnú po­kr­movú obetu pri­prav­te jem­nú múku za­miesenú olejom tak, že tri desatiny pri­pad­nú na každého býčka, dve desatiny na barana 10 a jed­na desatina na každého zo sied­mich barán­kov. 11 Prines­te aj jed­ného capa ako obetu za hriech. To ok­rem obety za hriech na vy­konanie ob­radu zmierenia a každoden­nej spaľovanej obety, prís­lušnej po­kr­movej a nápojovej obety. Obety na slávnosť stánkov12 Pät­nás­ty deň sied­meho mesiaca budete mať boho­služob­né zhromaždenie. Nebudete vy­konávať nijakú ob­vyk­lú prácu, ale po sedem dní budete mať sláv­nosť na počesť Hos­podina. 13 Ako spaľovanú obetu, ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi, prinesiete trinásť býčkov, dva barany a š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov. 14 Ako prís­lušnú po­kr­movú obetu prinesiete jem­nú múku za­miesenú olejom, a to tri desatiny na každého býčka z trinástich býčkov, dve desatiny na každého barana z dvoch baranov 15 a jed­nu desatinu na každého barán­ka zo š­tr­nás­tich barán­kov. 16 Prines­te aj jed­ného capa ako obetu za hriech, ok­rem pravidel­nej spaľovanej obety i prís­lušnej po­kr­movej a nápojovej obety. 17 Na druhý deň prinesiete dvanásť býčkov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov. 18 Prinesiete aj prís­lušnú po­kr­movú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a barán­kov, ako určuje pred­pis. 19 Ok­rem každoden­nej spaľovanej obety i prís­lušnej po­kr­movej a nápojovej obety prines­te ešte jed­ného capa ako obetu za hriech. 20 Na tretí deň prinesiete jedenásť býčkov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov. 21 Prinesiete aj prís­lušnú po­kr­movú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a barán­kov, ako určuje pred­pis. 22 Ok­rem každoden­nej spaľovanej obety i prís­lušnej po­kr­movej a nápojovej obety prines­te ešte jed­ného capa ako obetu za hriech. 23 Na štvr­tý deň prinesiete desať býčkov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov. 24 Prinesiete aj prís­lušnú po­kr­movú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a barán­kov, ako určuje pred­pis. 25 Ok­rem každoden­nej spaľovanej obety i prís­lušnej po­kr­movej a nápojovej obety prines­te ešte jed­ného capa na obetu za hriech. 26 Na piaty deň prinesiete deväť býčkov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov. 27 Prinesiete aj prís­lušnú po­kr­movú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a barán­kov, ako určuje pred­pis. 28 Ok­rem každoden­nej spaľovanej obety i prís­lušnej po­kr­movej a nápojovej obety prines­te ešte jed­ného capa na obetu za hriech. 29 Na šies­ty deň prinesiete osem býčkov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov. 30 Prinesiete aj prís­lušnú po­kr­movú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a barán­kov, ako určuje pred­pis. 31 Ok­rem každoden­nej spaľovanej obety i prís­lušnej po­kr­movej a nápojovej obety prines­te ešte jed­ného capa na obetu za hriech. 32 Na sied­my deň prinesiete sedem býčkov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov. 33 Prinesiete aj prís­lušnú po­kr­movú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a barán­kov, ako určuje pred­pis. 34 Ok­rem každoden­nej spaľovanej obety i prís­lušnej po­kr­movej a nápojovej obety prines­te ešte jed­ného capa na obetu za hriech. 35 Na ôs­my deň budete mať sláv­nost­né zhromaždenie. Nebudete vy­konávať nijakú ob­vyk­lú prácu. 36 Ako spaľovanú obetu prinesiete ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi, a to jed­ného býčka, jed­ného barana a sedem bez­chyb­ných jed­noročných barán­kov. 37 Prinesiete aj prís­lušnú po­kr­movú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a barán­kov, ako určuje pred­pis. 38 Ok­rem každoden­nej spaľovanej obety i prís­lušnej po­kr­movej a nápojovej obety prines­te ešte jed­ného capa na obetu za hriech. 39 Toto budete obetovať Hos­podinovi na stanovené sláv­nos­ti, ok­rem svojich sľubov a dob­rovoľných darov pri svojich spaľovaných, po­kr­mových, nápojových obetách a obetách spoločen­stva.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček