Ekumenický4. Mojžišova35

4. Mojžišova

Numeri

Podiel Léviovcov1 Hos­podin na Moáb­skych stepiach pri Jor­dáne na­proti Jerichu po­vedal Mojžišovi: 2 Pri­káž Iz­raelitom, aby Lévi­ov­com dali zo svoj­ho dedičného vlast­níc­tva mes­tá na bývanie spolu s okolitými pas­tvinami. 3 Mes­tá budú mať na bývanie a ich pas­tviny budú mať pre svoj dobytok, pre stáda a pre os­tat­né zvieratá. 4 Mest­ské pas­tviny okolo múru, ktoré dáte Lévi­ov­com, budú siahať do vzdialenos­ti tisíc lakťov. 5 Von z mesta na východ­nej strane na­meraj­te dvetisíc lakťov, na južnej strane dvetisíc lakťov, na západ­nej strane dvetisíc lakťov, na sever­nej strane dvetisíc lakťov, takže mes­to bude upro­stred. To budú mať za pas­tviny pri mes­tách. 6 No z miest, ktoré dáte Lévi­ov­com, šesť bude útočis­kových. Tie určíte na­to, aby v nich mohol náj­sť útočis­ko vrah. Ok­rem toho im dáte ďalších štyrid­saťd­va miest. 7 Všet­kých miest, ktoré do­stanú Lévi­ov­ci, bude štyrid­saťosem miest s príslušnými pas­tvinami. 8 Keď budete dávať mes­tá z vlastníctva Iz­raelitov, z väčšieho územia dáte viac miest, z menšieho ich dáte menej. Každý dá Lévi­ov­com zo svojich miest podľa veľkos­ti svoj­ho vlast­níc­tva. Útočiskové mestá9 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 10 Oznám Iz­raelitom toto: Keď prej­dete cez Jor­dán do Kanaánu, 11 vy­ber­te si mes­tá, ktoré budete po­kladať za útočis­kové mes­tá. Tam bude môcť utiecť ten, kto nie­koho neúmysel­ne za­bil. 12 Tieto mes­tá vám budú útočis­kom pred po­mstiteľom, aby ten, kto za­bil, nezom­rel skôr, než sa po­staví pred súd pred po­spolitosť. 13 Budete mať šesť miest určených ako útočis­ko. 14 Tri mes­tá si vy­beriete za Jor­dánom a tri mes­tá si určíte v Kanaáne. To budú útočis­kové mes­tá. 15 Tých­to šesť miest bude však útočis­kom nielen pre Iz­raelitov, ale aj pre cudzin­ca alebo kohokoľvek, kto býva medzi vami. Tam môže náj­sť útočis­ko každý, kto by nie­koho neúmysel­ne za­bil. 16 Kto nie­koho ud­rie želez­ným pred­metom tak, že zo­mrie, stal sa vrahom a vrah musí zo­mrieť. 17 Kto nie­koho ud­rie kameňom, ktorým možno za­biť, a usmr­tí ho, stal sa vrahom a vrah musí zo­mrieť. 18 Kto nie­koho ud­rie dreveným pred­metom, ktorým možno za­biť, a usmr­tí ho, stal sa vrahom a vrah musí zo­mrieť. 19 Po­mstiteľ krvi môže vraha usmr­tiť. Len čo ho do­chytí, môže ho za­biť. 20 Kto nie­koho nenávist­ne sotí alebo doňho niečo zlomyseľne hodí tak, že ho usmr­tí, 21 alebo ho z nepriateľstva ud­rie rukou tak, že zo­mrie, musí byť sm­rťou po­tres­taný ten, kto ho ud­rel, lebo sa stal vrahom. Keď po­mstiteľ krvi vraha do­chytí, smie ho za­biť. 22 Kto však len náhod­ne, teda bez ne­priateľs­tva alebo zlomyseľnos­ti, hodí do nie­koho nejaký pred­met 23 alebo spus­tí naňho kameň, ktorý ho môže za­biť, bez toho, aby ho videl, a ná­sled­kom toho zo­mrie, hoci mu nebol ne­priateľom ani proti nemu nič zlé nezamýšľal, 24 v takom prípade po­spolitosť roz­súdi medzi tým, kto sm­rť za­príčinil a po­mstiteľom kr­vi, a to podľa tých­to práv­nych ustanovení. 25 Po­spolitosť toho, kto sm­rť za­príčinil, vy­trh­ne z ruky po­mstiteľa krvi a za­vedie ho do jeho útočis­kového mes­ta, kam sa utiekal. V ňom zo­stane až do smr­ti veľkňaza, ktorý bol po­mazaný po­svät­ným olejom. 26 No ak ten, kto za­bil, opus­tí územie svoj­ho útočis­kového mes­ta, do ktorého utiekol, 27 a po­mstiteľ krvi ho do­stih­ne mimo územia útočis­kového mes­ta a za­bije ho, nedopus­tí sa krv­nej viny. 28 Pre­to ten, kto za­bil, musí zo­stať vo svojom útočis­kovom mes­te až do smr­ti veľkňaza. Ten, kto za­bil, sa môže na svoje vlast­né územie vrátiť len po smr­ti veľkňaza. 29 Toto bude práv­nym ustanovením pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich byd­lis­kách. 30 Každého vraha, ktorý za­bil človeka, bude možno vy­dať na sm­rť len na zá­klade výpovedí sved­kov. Výpoveď jed­ného sved­ka nebude stačiť na to, aby nie­kto mohol byť od­súdený na sm­rť. 31 Za život vraha, ktorý je hoden smr­ti, ne­smiete prijať výkup­né; ten musí zo­mrieť. 32 Výkup­né ne­smiete prijať ani za toho, kto ušiel zo svoj­ho útočis­kového mes­ta a chcel by sa vrátiť a bývať v krajine ešte pred sm­rťou veľkňaza. 33 Ne­poškv­rňuj­te krajinu, v ktorej bývate, lebo práve krv poškv­rňuje krajinu. Zmierenie za vy­liatu krv môžete pre krajinu zís­kať len kr­vou toho, ktorý ju vy­lial. 34 Ne­poškv­rňuj­te teda krajinu, v ktorej bývate a v ktorej bývam ja, lebo ja, Hos­podin, bývam medzi Iz­raelit­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček