Ekumenický4. Mojžišova17

4. Mojžišova

Numeri

Kadidelnice vzbúrencov1 Hos­podin oslovil Mojžiša: 2 Po­vedz Eleazárovi, synovi kňaza Árona, aby z pohoreniska po­od­nášal kadidel­nice, lebo sú sväté, a oheň z nich daj poroz­sýpať. 3 Nech sa z kadidelníc tých, čo za svoj hriech za­platili životom, vy­tepú plechy a nech nimi ob­ložia ol­tár. Prinies­li ich pred Hos­podina, a pre­to sú sväté. Iz­raelitom budú znamením. 4 Kňaz Eleazár vzal teda medené kadidel­nice, ktoré prinies­li tí, čo boli spálení, a vy­tepal z nich plechy na ob­loženie ol­tára 5 ako varov­né znamenie Iz­raelitom, aby ni­kto z nepovolaných, kto by ne­pochádzal z Áronovho po­tom­stva, ne­pri­stupoval a ne­pálil kadid­lo pred Hos­podinom, aby sa mu ne­stalo to, čo Kórachovi a jeho skupine, ako mu to pro­stred­níc­tvom Mojžiša oznámil Hos­podin. Reptanie a trest6 Na druhý deň re­ptala celá po­spolitosť Iz­raelitov proti Mojžišovi a Áronovi: Vy ste za­príčinili sm­rť Hos­podinov­ho ľudu. 7 Keď sa však po­spolitosť zhromaždila proti Mojžišovi a Áronovi a ob­rátili sa k stanu stretávania, náh­le ho za­kryl ob­lak a zjavila sa Hos­podinova sláva. 8 Mojžiš a Áron prišli pred stan stretávania. 9 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 10 Odíďte spomedzi tej­to po­spolitos­ti! Okamžite ich zničím. Obaja pad­li na tvár. 11 Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi kadidel­nicu, daj do nej oheň z oltára, polož naň kadid­lo a rých­lo bež k pospolitosti a vy­konaj za nich ob­rad zmierenia, lebo Hos­podin sa veľmi na­hneval. Po­hroma sa už začala. 12 Áron vzal kadidel­nicu, ako mu kázal Mojžiš, a bežal do­pro­stred zhromaždenia, ale po­hroma sa medzi ľudom už začala. Za­pálil kadid­lo, aby vy­konal za ľud ob­rad zmierenia. 13 Po­stavil sa medzi mŕt­vych a živých a po­hroma pre­stala. 14 Pri tej­to po­hrome bolo š­tr­násťtisíc­sedem­sto mŕt­vych, ok­rem tých, čo po­mreli pre Kóracha. 15 Áron sa po­tom vrátil k Mojžišovi k vchodu do stanu stretávania a po­hroma pre­stala. Áronova palica16 Hos­podin oslovil Mojžiša: 17 Po­vedz Iz­raelitom a z každého ich kmeňa vez­mi po jed­nej palici, teda od všet­kých ich kniežat, spolu dvanásť palíc za ich kmene. Meno každého na­píš na jeho palicu. 18 Áronovo meno na­píš na palicu Léviho; len jed­na palica pri­pad­ne na jed­ného kmeňového náčel­níka. 19 Po­tom ich ulož do stanu stretávania pred svedec­tvo, kde sa s vami stretávam. 20 Palica muža, ktorého si vy­volím, vy­pučí, a tak umlčím re­ptanie Iz­raelitov, ktorí proti vám re­pcú. 21 Mojžiš to oznámil Iz­raelitom a všet­ky ich kniežatá mu dali spolu dvanásť palíc, po jed­nej palici od jed­ného kniežaťa za kmeň. Áronova palica bola medzi ich palicami. 22 Mojžiš uložil palice pred Hos­podinom v stane svedec­tva. 23 Keď Mojžiš na druhý deň vošiel do stanu svedec­tva, Áronova palica za kmeň Léviho vy­pučala. Vy­hnala puky, rozk­vit­la a do­zreli na nej mand­le. 24 Mojžiš vy­niesol všet­ky palice spred Hos­podina ku všet­kým Iz­raelitom, aby to videli, a každý si vzal svoju palicu. 25 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Áronovu palicu zanes späť pred svedec­tvo, aby sa za­chovala ako výs­tražné znamenie buričom. Tým urobíš koniec ich re­ptaniu proti mne a nezom­rú. 26 Mojžiš urobil cel­kom tak, ako mu pri­kázal Hos­podin. 27 Iz­raeliti však po­vedali Mojžišovi: Po­zri, mrieme, hynieme, všet­ci za­hynieme. 28 Každý, kto sa pri­blíži k Hospodinovmu príbyt­ku, zomiera. Máme teda všet­ci za­hynúť?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček