Ekumenický4. Mojžišova15

4. Mojžišova

Numeri

Dodatky k obetným predpisom1 Hos­podin oslovil Mojžiša: 2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam a v ktorej budete bývať, 3 pri príp­rave ohňovej obety Hos­podinovi, spaľovanej obety alebo obety s hostinou na spl­nenie sľubu, či ako dob­rovoľný dar, alebo pri sláv­nost­ných zhromaždeniach, či pri príp­rave príjem­nej vône Hos­podinovi z hovädzieho dobyt­ka alebo z oviec, 4 nech ten, kto prináša svoj obet­ný dar Hos­podinovi, ako po­kr­movú obetu prinesie desatinu éfy jem­nej múky za­miesenej štvr­tinou hínu oleja. 5 Ku každému barán­kovi pri­daj štvr­tinu hínu vína k nápojovej obete, tak pri spaľovanej obete, ako aj pri obete s hostinou. 6 K baranovi ako po­kr­movú obetu pri­daj dve desatiny jem­nej múky za­miesenej tretinou hínu oleja 7 a k nápojovej obete pri­daj tretinu hínu vína na príjem­nú vôňu Hos­podinovi. 8 Keď budeš pri­pravovať dobytča na spaľovanú obetu alebo na obetu s hostinou na spl­nenie sľubu, alebo ako obetu spoločen­stva Hos­podinovi, 9 spolu s dobytčaťom prinesieš ako po­kr­movú obetu tri desatiny jem­nej múky za­miesenej polo­vicou hínu oleja, 10 a k nápojovej obete prinesieš polo­vicu hínu vína ako ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi. 11 Tak sa to bude robiť pri každom býkovi a baranovi, pri ov­ciach a kozách 12 Tak to pri­pravíte pri každom kuse z celého počtu obetovaných zvierat. 13 Tak to bude robiť každý z vášho ľudu, keď bude prinášať ohňovú obetu ako príjem­nú vôňu Hos­podinovi. 14 Ak sa bude u vás zdržiavať cudzinec alebo ak nie­kto u vás už nie­koľko po­kolení býva a bude chcieť priniesť ohňovú obetu ako príjem­nú vôňu Hos­podinovi, nech to robí tak, ako to robíte vy. 15 V zhromaždení bude platiť rov­naké ustanovenie pre vás i pre cudzin­ca, ktorý sa u vás zdržiava. Bude to večné ustanovenie pre všet­ky vaše po­kolenia. Pred Hos­podinom bude platiť to is­té pre vás i pre cudzin­ca. 16 Ten is­tý zákon a ten is­tý práv­ny pred­pis platí pre vás i pre cudzin­ca, ktorý sa u vás zdržiava. 17 Hos­podin oslovil Mojžiša: 18 Po­vedz Iz­raelitom toto: Keď voj­dete do krajiny, do ktorej vás vediem, 19 a keď budete jesť z pokrmov tej krajiny, prinášaj­te obetu po­z­dvihovania Hos­podinovi. 20 Ako pr­votinu svoj­ho ces­ta obetuj­te koláč ako obetu po­z­dvihovania. Odo­vzdaj­te ju ako obetu po­z­dvihovania z humna. 21 Z prvotín svoj­ho ces­ta budete dávať Hos­podinovi obetu po­z­dvihovania vo všet­kých vašich po­koleniach. Neúmyselné previnenia22 Ak sa neúmysel­ne pre­hrešíte proti nie­ktorému z týchto príkazov, o ktorých Hos­podin hovoril Mojžišovi, 23 proti čomukoľvek z toho, čo vám Hos­podin pri­kázal pro­stred­níc­tvom Mojžiša, odo dňa, keď Hos­podin začal vy­dávať príkazy pre vaše po­kolenia až do­siaľ, 24 ak sa to stalo neúmysel­ne a bez vedomia po­spolitos­ti, po­tom celá po­spolitosť pri­praví mladého býčka na spaľovanú obetu ako obetu príjem­nej vône Hos­podinovi. K tomu sa pri­dá aj po­kr­mová a nápojová obeta podľa pred­pisu a jeden cap na obetu za hriech. 25 Kňaz vy­koná ob­rad zmierenia za celú po­spolitosť Iz­raelitov a od­pus­tí sa im. Stalo sa to neúmysel­ne a oni prinies­li svoj dar, ohňovú obetu Hos­podinovi, obetu za hriech Hos­podinovi za to, čo sa stalo neúmysel­ne. 26 Od­pus­tí sa teda celej po­spolitos­ti Iz­raelitov i cudzin­covi, ktorý sa u nich zdržiava, pre­tože všetok ľud to urobil neúmysel­ne. 27 Ak sa však jed­not­livec pre­hreší neúmysel­ne, prinesie na obetu za hriech jed­noročnú kozu. 28 Kňaz vy­koná ob­rad zmierenia za toho, kto sa neúmysel­ne pre­hrešil. Ak nie­kto zhrešil pred Hos­podinom neúmysel­ne, kňaz vy­koná nad ním ob­rad zmierenia a od­pus­tí sa mu. 29 Rov­naký zákon budete mať pre prís­lušníka Iz­raela i pre cudzin­ca, ktorý sa zdržiava medzi vami, keď sa pre­hreší neúmysel­ne. 30 Keď sa však nie­kto pre­hreší úmysel­ne, domáci alebo cudzinec, rúha sa Hos­podinovi. Toho treba od­strániť zo svoj­ho ľudu. 31 Opo­vr­hol Hos­podinovým slovom a porušil príkaz. Taký človek musí byť bez milos­ti od­stránený. Jeho vina zo­stane na ňom. Trest za porušenie soboty32 Keď boli Iz­raeliti na púšti, pri­chytili is­tého muža, ktorý v deň sobot­ného od­počin­ku zbieral drevo. 33 Tí, čo ho pri zbieraní dreva pri­chytili, pri­vied­li ho k Mojžišovi a Áronovi a pred celú po­spolitosť. 34 Dali ho strážiť, lebo sa ne­vedelo, čo sa s ním má stať. 35 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ten muž musí zo­mrieť. Celá po­spolitosť ho ukameňuje za táborom. 36 Celá po­spolitosť ho vy­vied­la za tábor, kde ho ukameňovali a zo­mrel, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Strapce na šatách37 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 38 Po­vedz Iz­raelitom, aby si všet­ky budúce po­kolenia robili strap­ce na okraji šiat a nad ne dávali pur­purovo fialovú stuhu. 39 Strap­ce vám budú na toto: kedykoľvek sa na ne po­zriete, pri­pomenú vám, že máte pl­niť všet­ky Hos­podinove príkazy, aby ste ne­pod­liehali žiados­tiam svoj­ho srd­ca a svojich očí, ktorým pod­liehajú smil­níci, 40 aby ste si pri­pomínali a pl­nili všet­ky moje príkazy a boli ste svätí pre svoj­ho Boha. 41 Ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý vás vy­viedol z Egypta, aby som vám bol Bohom. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček