Ekumenický4. Mojžišova30

4. Mojžišova

Numeri

1 Mojžiš po­vedal Iz­raelitom všet­ko tak, ako mu pri­kázal Hos­podin. Ustanovenia o sľuboch2 Mojžiš po­vedal náčel­níkom iz­rael­ských kmeňov: Toto pri­kázal Hos­podin: 3 Ak muž dá sľub Hos­podinovi alebo sa za­prisahá, že vez­me na seba záväzok, nech po­tom ne­zruší svoje slovo, ale nech spl­ní všet­ko tak, ako to sľúbil. 4 Ak dá Hos­podinovi sľub žena a vez­me na seba záväzok ešte ako dievča v otcovskom dome, 5 a ak otec počuje jej sľub i záväzok, ktorý vzala na seba, no nič na to ne­povie, po­tom všet­ky jej sľuby i záväz­ky, ktoré vzala na seba, budú plat­né. 6 No ak jej v tom otec za­bráni v ten is­tý deň, keď sa o všetkých jej sľuboch a záväz­koch do­zvie, nebudú plat­né a Hos­podin jej od­pus­tí, lebo otec s tým ne­sú­hlasil. 7 Ak sa vy­dá, kým ju ešte viažu prijaté sľuby, alebo ak sa úst­ne k niečomu neroz­vážne za­viazala, 8 no jej muž v ten deň, keď sa o tom do­zvie, nič proti tomu ne­na­miet­ne, po­tom jej sľuby a záväz­ky, ktoré vzala na seba, budú plat­né. 9 Ak jej v tom muž ešte v ten deň, keď to počuje, za­bráni, zruší jej sľub i to, na čo sa neroz­vážne úst­ne za­viazala, Hos­podin jej to od­pus­tí. 10 Každý sľub či záväzok, ktorý vzala na seba vdova alebo pre­pus­tená žena, bude plat­ný. 11 Ak žena v dome svoj­ho muža dala sľub alebo sa na niečo za­viazala prísahou, 12 no jej muž to počul, ale mlčal a nijako jej neb­ránil, všet­ky sľuby a záväz­ky, ktoré vzala na seba, budú plat­né. 13 Ak však jej muž v deň, keď to počul, prejavil ne­sú­hlas, po­tom čokoľvek vy­šlo z jej úst, či už sľub alebo záväzok, ktorý na seba vzala, stráca plat­nosť. Jej muž to zrušil a Hos­podin jej od­pus­tí. 14 Plat­nosť každého sľubu a každej prísahy, ktorou sa za­viazala k zdržanlivosti, môže muž po­tvr­diť alebo zrušiť. 15 Keď však jej muž bude pred ňou do budúceho dňa mlčať, všet­ky jej sľuby alebo záväz­ky nechá v platnosti, pre­tože v ten deň, keď sa o tom do­počul, pred ňou mlčal. 16 Keby ich však chcel zrušiť ne­skôr, ako sa o nich do­počul, po­tom zod­poved­nosť za jej vinu musí znášať sám. 17 Toto sú ustanovenia, ktoré Hos­podin pri­kázal Mojžišovi o vzťahu medzi mužom a jeho ženou, medzi ot­com a jeho slobod­nou dcérou v jeho dome.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček