Ekumenický4. Mojžišova1,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:2

Numeri

Urob­te súpis celej po­spolitos­ti Iz­raelitov podľa ich kmeňov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž,


Verš v kontexte

1 Pr­vý deň druhého mesiaca druhého roka po od­chode z Egypta na Sinaj­skej púšti v stane stretávania Hos­podin oslovil Mojžiša a po­vedal: 2 Urob­te súpis celej po­spolitos­ti Iz­raelitov podľa ich kmeňov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž, 3 ktorý má dvad­sať a viac rokov, teda aby tam boli všet­ci boja­schop­ní Iz­raeliti. Ty a Áron ich za­radíte do bojových út­varov.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Spočítaj­te sumu celej obce synov Iz­raelových podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, podľa počtu mien každého, k­to je mužského po­hlavia, podľa ich hláv,

Evanjelický

2 Zis­tite počet celého zboru Iz­rael­cov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien všet­kých mužov, hlavu za hlavou,

Ekumenický

2 Urob­te súpis celej po­spolitos­ti Iz­raelitov podľa ich kmeňov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž,

Bible21

2 „Sečtě­te ce­lou iz­rael­s­kou obec pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů; pořiď­te jmenný se­z­nam všech mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček