Ekumenický3. Mojžišova27

3. Mojžišova

Leviticus

Náhrada za sľuby1 Hos­podin oslovil Mojžiša: 2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Kto zvlášt­nym sľubom za­svätí Hos­podinovi osoby, tie ohod­notíš tak­to: 3 Muža od dvad­sať do šesťdesiat rokov ohod­noť na päťdesiat šekelov strieb­ra podľa šekela svätyne. 4 Ak je to žena, ohod­noť ju na trid­sať šekelov. 5 Ak ide o vek od päť do dvad­sať rokov, muža ohod­noť na dvad­sať šekelov, ženu na desať šekelov. 6 Ak ide o mesačné až päťročné dieťa, chlap­ca oceň na päť šekelov a dievča na tri šekely strieb­ra. 7 Ak ide o osobu šesťdesiat­ročnú a staršiu, muža oceň na pät­násť šekelov a ženu na desať šekelov. 8 Keby bol nie­kto na­toľko chudob­ný, že by ne­mohol za­platiť, ako si ho ohod­notil, nech ho po­stavia pred kňaza a ten ho ohod­notí podľa možnos­tí toho, kto dal sľub. 9 Ak nie­kto prináša Hos­podinovi dobytča ako obet­ný dar, po­tom všet­ko, čo človek dáva Hos­podinovi, musí byť sväté. 10 Ne­smie za­meniť ani na­hradiť dob­ré zlým alebo zlé dob­rým. Keď však pred­sa za­mení jed­no dobytča za iné, bude sväté to i ono. 11 Ak pôj­de o akékoľvek nečis­té zviera, ktoré sa ne­prináša Hos­podinovi ako obet­ný dar, nech po­staví zviera pred kňaza. 12 Kňaz ho ohod­notí, či je dob­ré alebo zlé a bude podľa jeho ohod­notenia. 13 Ak ho však chce vy­platiť, pri­dá k odhadnutej cene jed­nu pätinu. 14 Ak nie­kto Hos­podinovi za­svätí svoj dom ako po­svät­ný dar, kňaz ho ohod­notí podľa toho, či je dob­rý alebo zlý a bude podľa jeho ohod­notenia. 15 Ak ho však ten, kto svoj dom za­svätil, chce vy­platiť, pri­dá k jeho od­had­nutej cene ešte pätinu strieb­ra a bude jeho. 16 Ak nie­kto za­svätí Hos­podinovi časť poľa, ktoré je jeho dedičným vlast­níc­tvom, ohod­noť ho podľa osevu. Osev jed­ného chómera jačmeňa ohod­noť na päťdesiat šekelov strieb­ra. 17 Ak svoje pole za­svätí hneď od jubilej­ného roka, zo­stane pri tvojej od­had­nutej cene. 18 Ak svoje pole za­svätí až po jubilej­nom roku, kňaz mu vy­ráta cenu podľa počtu zvyšných rokov do ďalšieho jubilej­ného roka a od­ráta sa mu z ceny podľa tvoj­ho ohod­notenia. 19 Ak by ho však ten, kto svoje dedičné pole za­svätil, chcel vy­platiť, nech pri­dá pätinu k jeho cene a bude jeho. 20 No ak pole ne­vy­platí, ale predá ho nie­komu inému, nebude ho už môcť vy­platiť. 21 Také pole, aj keď sa v jubilejnom roku uvoľní, zo­stane za­svätené Hos­podinovi tak, ako pole pod kliat­bou. Bude pat­riť kňazovi ako jeho vlast­níc­tvo. 22 Ak nie­kto za­svätí Hos­podinovi kúpené pole, ktoré je časťou jeho dedičného vlast­níc­tva, 23 nech mu kňaz vy­ráta cenu podľa svoj­ho ohod­notenia do jubilej­ného roka a túto cenu ešte v ten deň odo­vzdá ako za­svätenú Hos­podinovi. 24 V jubilejnom roku sa pole vráti tomu, od koho bolo kúpené, komu po­zemok pat­rí ako dedičné vlast­níc­tvo. 25 Každý od­had ceny nech sa vy­koná podľa šekela svätyne. Jeden šekel je dvad­sať zŕn. 26 Nech ni­kto nezas­väcuje pr­vorodené dobytča, pre­tože ako pr­vorodené aj tak pat­rí Hos­podinovi, či je to býk alebo ov­ca, pat­rí Hos­podinovi. 27 Ak je to nečis­té zviera, nech ho vy­platí podľa tvoj­ho ohod­notenia a pri­dá pätinu ceny. Ak ho ne­vy­platí, predá sa podľa tvoj­ho ohod­notenia. 28 Len nič také, čo nie­kto za­svätil Hos­podinovi z prekliateho, z čohokoľvek, čo má, či ide o človeka, zviera alebo dedičné pole, ne­smie sa predať ani vy­platiť. Všet­ko, čo je pod kliat­bou, je svätos­väté a pat­rí kňazovi. 29 Ni­kto z ľudí, kto je pod kliat­bou za­svätený, ne­smie sa vy­platiť; musí zo­mrieť. 30 Všet­ky desiat­ky krajiny, z obilia poľa i z ovocia stromov, pat­ria Hos­podinovi. Sú za­svätené Hos­podinovi. 31 Ak si nie­kto chce niečo vy­platiť zo svoj­ho desiat­ku, nech pri­dá k tomu pätinu. 32 Všet­ky desiat­ky z dobytka a oviec, všet­ko, čo pre­chádza pod pas­tier­skou palicou, každé desiate, bude za­svätené Hos­podinovi. 33 Nebudete pri­tom zisťovať, či je to dob­ré alebo zlé, ani sa to ne­smie za­meniť. Keby sa to pred­sa len za­menilo, bude sväté to i ono; ne­smie sa vy­platiť. 34 Toto sú príkazy, ktoré dal Hos­podin Mojžišovi na vr­chu Sinaj pre Iz­raelitov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček