Ekumenický4. Mojžišova12

4. Mojžišova

Numeri

Áron a Mirjam repcú proti Mojžišovi1 Mir­jam s Áronom re­ptali proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšij­ku, ktorú si vzal. Oženil sa totiž s Kúšijkou. 2 Vraveli: Hovoril azda Hos­podin len pro­stred­níc­tvom Mojžiša? Či nehovorí aj pro­stred­níc­tvom nás? Hos­podin to počul. 3 Mojžiš bol veľmi po­kor­ný človek, naj­pokor­nejší, aký kedy na zemi žil. 4 Hos­podin hneď nato po­vedal Mojžišovi, Áronovi a Mir­jam: Vy traja vy­j­dite k stanu stretávania. 5 Hos­podin zo­stúpil v oblačnom stĺpe, zo­stal stáť pri vchode stanu a za­volal Árona a Mir­jam. Keď obaja pred­stúpili, 6 po­vedal im: Počuj­te moje slová: Ak je medzi vami prorok, ja, Hos­podin, dám sa mu po­znať vo videní, budem sa s ním zhovárať vo sne. 7 S mojím služob­níkom Mojžišom to tak nie je. On je dôver­níkom v celom mojom dome. 8 S ním sa zhováram zoči-voči, vo videní, nie v záhadách. On smie za­zrieť Hos­podinovu podobu. Prečo ste sa teda od­vážili hovoriť proti môj­mu služob­níkovi Mojžišovi? 9 Hos­podin sa na nich roz­hneval a od­išiel. 10 Keď sa ob­lak od stanu vzdialil, Mir­jam bola malomoc­ná, zbelela ako sneh. Áron sa ob­rátil k Mirjam a videl, že je malomoc­ná. 11 Vtedy Áron po­vedal Mojžišovi: Môj pán, prosím, nedaj nám znášať trest za hriech, ktorého sme sa neroz­vážne do­pus­tili. 12 Nech nie je Mir­jam ako dieťa mŕt­vo narodené, ktorého telo je už čias­točne v rozklade, keď od­chádza z lona mat­ky. 13 Mojžiš teda volal k Hospodinovi: Bože, prosím ťa, uzdrav ju! 14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Keby jej bol otec na­pľul do tváre, či by sa nehan­bila sedem dní? Nech je na sedem dní vy­lúčená z tábora a po­tom sa doň vráti. 15 Tak bola Mir­jam sedem dní von z tábora. Ľud sa ne­vydal na ďalšiu ces­tu, kým sa Mir­jam ne­vrátila do tábora. 16 Po­tom sa ľud vy­dal na ces­tu z Chacerótu a utáboril sa na Páran­skej púšti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček