Ekumenický4. Mojžišova13

4. Mojžišova

Numeri

Vyzvedači1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Pošli mužov pre­skúmať Kanaán, ktorý dám Iz­raelitom. Z každého kmeňa pošli po jed­nom mužovi. Každý z nich musí byť knieža. 3 Na po­kyn Hos­podina ich teda Mojžiš po­slal z Páranskej púšte. Všet­ci títo muži boli náčel­níci Iz­raelitov. 4 Toto sú ich mená: z Rúbenovho kmeňa Šam­múa, syn Za­kkúra; 5 zo Šimeónov­ho kmeňa Šáfat, syn Chóra; 6 z Júdovho kmeňa Káleb, syn Jefun­nea; 7 z Jissákarovho kmeňa Jigál, syn Jozefa; 8 z Efrajimovho kmeňa Hóšea, syn Núna; 9 z Benjamínovho kmeňa Pal­tí, syn Ráfua; 10 zo Zebúlunov­ho kmeňa Gad­díel, syn Sóda; 11 z Jozefovho kmeňa, teda z Menaššeovho kmeňa Gad­dí, syn Súsa; 12 z Dánovho kmeňa Am­míel, syn Gemala; 13 z Ašérovho kmeňa Setúr, syn Míkaela; 14 z Naftáliovho kmeňa Na­ch­bi, syn Vof­sa; 15 z Gádovho kmeňa Geúel, syn Máka. 16 Toto sú mená mužov, ktorých Mojžiš po­slal pre­skúmať krajinu. Vtedy Mojžiš dal Hóše­ovi, Núnov­mu synovi, meno Jozua. 17 Keď ich Mojžiš po­sielal pre­skúmať Kanaán, po­vedal: Od­tiaľto choďte cez Negev, vy­stúp­te na po­horie 18 a zis­tite, aká je to krajina a aký ľud v nej býva, či je sil­ný, alebo slabý, či ho je málo, alebo veľa, 19 či krajina, ktorú obýva, je dob­rá, alebo zlá, či mes­tá, v ktorých býva, sú ot­vorené, alebo opev­nené; 20 či pôda je úrod­ná, alebo neúrod­ná a či sú, alebo nie sú v nej stromy. Buďte od­vážni a prines­te z ovocia tej krajiny. Bolo to v období včas­ného hroz­na. 21 Od­išli teda a pre­skúmali krajinu od púšte Sín až po Rechób pri ces­te do Chamátu. 22 Vy­stúpili do Negevu, prišli po Heb­ron, kde bývali po­tom­kovia Anáka: Achíman, Šéšaj a Tal­maj. Heb­ron bol vy­stavený sedem rokov pred egypt­ským Coánom. 23 Po príchode do údolia Eškól od­rezali ratolesť s jedným strap­com hroz­na, ktorý museli niesť dvaja muži na tyči; nies­li aj nie­koľko granátových jabĺk a fíg. 24 Toto mies­to sa volalo Na­chal-Eškól podľa hroz­nového strap­ca, ktorý tam Iz­raeliti od­rezali. 25 Po štyrid­siatich dňoch sa z prieskumu krajiny vrátili. 26 Prišli k Mojžišovi, Áronovi a k celej po­spolitos­ti Iz­raelitov na Páran­skú púšť do Kádeša. Podali im a celej po­spolitos­ti správu a ukázali plody krajiny. 27 Mojžišovi po­vedali toto: Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás po­slal. Na­ozaj oplýva mliekom a medom. Toto sú jej plody. 28 Ľud tej krajiny je však moc­ný, mes­tá sú opev­nené a veľmi veľké. Ba videli sme tam aj po­tom­kov Anáka. 29 Na území Negevu bývajú Amálekovia, na po­horí síd­lia Chetiti, Jebúseji a Amorejčania, pri mori a na brehoch Jor­dána bývajú Kanaánčania. 30 Káleb sa však usiloval upokojiť ľud, ktorý re­ptal proti Mojžišovi. Po­vedal: Zaútočme, ob­saďme krajinu. Určite ju ov­lád­neme! 31 Tí však, čo šli s ním, vraveli: Ne­môžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa sil­nejší ako my. 32 Medzi Iz­raelit­mi šírili lživé správy o krajine, ktorú pre­skúmali. Vraveli: Krajina, ktorú sme pre­skúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vy­soký vzrast. 33 Videli sme tam aj ob­rov a medzi nimi aj synov Anáka. Pri­padali sme si ako kobyl­ky a takí sme sa iste zdali aj im.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček