Ekumenický4. Mojžišova28

4. Mojžišova

Numeri

Každodenné obety1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Pri­káž Iz­raelitom toto: Dbaj­te o to, aby ste mi na určený čas prinášali obet­ný dar, môj po­krm v podobe ohňovej obety príjem­nej vône. 3 Po­vedz im: Ohňovú obetu Hos­podinovi budete prinášať tak­to: Na každoden­nú spaľovanú obetu prinesiete dva jed­noročné bez­chyb­né barán­ky. 4 Jed­ného barán­ka pri­pravíte ráno a druhého pred večerom. 5 K tomu na po­kr­movú obetu desatinu éfy jem­nej múky za­miesenej štvr­tinou hínu vy­lisovaného oleja. 6 To je pravidel­ná spaľovaná obeta, ktorá bola pri­pravená na vr­chu Sinaj ako ohňová obeta príjem­nej vône Hos­podinovi. 7 Pri nápojovej obete sa na jed­ného barán­ka pri­dá štvr­tina hínu vína. Vo svätyni prinesieš nápojovú obetu z opojného nápoja na počesť Hos­podina. 8 Pred večerom pri­pravíš toho druhého barán­ka ako pri ran­nej po­kr­movej obete spolu s nápojovou obetou na ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi. Sobotná obeta9 V deň sobot­ného od­počin­ku ako po­kr­movú obetu obetuješ dva jed­noročné bez­chyb­né barán­ky spolu s dvoma desatinami éfy jem­nej múky za­miesenej olejom a k nej aj prís­lušnú nápojovú obetu. 10 To je pravidel­ná spaľovaná obeta na deň sobot­ného od­počin­ku, ok­rem každoden­nej spaľovanej a nápojovej obety. Obeta na začiatku mesiaca11 Na začiat­ku každého mesiaca budete ako spaľovanú obetu Hos­podinovi prinášať dva býčky, jed­ného barana a sedem jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov. 12 Ku každému býčkovi ako po­kr­movú obetu pri­dáte tri desatiny jem­nej múky za­miesenej olejom; ku každému baranovi ako po­kr­movú obetu pri­dáte dve desatiny jem­nej múky za­miesenej olejom. 13 A ku každému barán­kovi ako po­kr­movú obetu pri­dáte desatinu jem­nej múky za­miesenej olejom. To je spaľovaná obeta príjem­nej vône ako ohňová obeta Hos­podinovi. 14 Prís­lušná nápojová obeta po­zos­táva z polovice hínu vína na jed­ného býčka, tretiny hínu na jed­ného barana a štvr­tiny hínu na jed­ného barán­ka. Toto je spaľovaná obeta na začiat­ku každého mesiaca v roku. 15 Ok­rem každoden­nej spaľovanej obety a prís­lušnej po­kr­movej obety bude Hos­podinovi pri­pravený aj cap ako obeta za hriech. Obeta na slávnosť nekvasených chlebov16 Š­tr­nás­ty deň pr­vého mesiaca je Hos­podinova Pas­cha. 17 Pät­nás­ty deň toho mesiaca je sláv­nosť a vtedy sa budú sedem dní jesť nek­vasené chleby. 18 Pr­vý deň bude boho­služob­né zhromaždenie. Nebudete vy­konávať nijakú ob­vyk­lú prácu. 19 Ako ohňovú obetu prinesiete Hos­podinovi v spaľovanej obete dva býčky, jed­ného barana a sedem jed­noročných barán­kov; nech sú to bez­chyb­né zvieratá. 20 Ako po­kr­movú obetu pri­prav­te jem­nú múku za­miesenú olejom, a to tri desatiny na býčka, dve desatiny na barana 21 a po desatine na každého zo sied­mich barán­kov. 22 Prines­te aj jed­ného capa ako obetu za hriech na vy­konanie ob­radu zmierenia za seba. 23 Pri­prav­te to ok­rem ran­nej spaľovanej obety, ktorá je pravidel­nou spaľovanou obetou. 24 Budete to pri­pravovať den­ne počas sied­mich dní ako po­krm ohňovej obety príjem­nej vône Hos­podinovi ok­rem každoden­nej spaľovanej a nápojovej obety. 25 Na sied­my deň budete mať boho­služob­né zhromaždenie. Nebudete vy­konávať nijakú ob­vyk­lú prácu. Obeta na slávnosť týždňov26 V deň pr­votín, keď budete prinášať Hos­podinovi po­kr­movú obetu z novej úrody, počas sláv­nos­ti týždňov budete mať boho­služob­né zhromaždenie. Nebudete konať nijakú ob­vyk­lú prácu. 27 Na spaľovanú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi prinesiete dva býčky, jed­ného barana a sedem jed­noročných barán­kov. 28 Ako po­kr­movú obetu pri­prav­te jem­nú múku za­miesenú olejom, a to tri desatiny na jed­ného býčka, dve desatiny na jed­ného barana 29 a po jed­nej desatine na každého zo sied­mich barán­kov. 30 Prines­te aj jed­ného capa na vy­konanie ob­radu zmierenia za seba. 31 Toto pri­prav­te ok­rem každoden­nej spaľovanej obety a prís­lušnej po­kr­movej obety. Nech je to všet­ko bez­chyb­né.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček