Ekumenický4. Mojžišova36

4. Mojžišova

Numeri

Dedičné právo dcér1 Vtedy pred­stúpili náčel­níci rodov z rodov synov Gileáda, syna Makíra, syna Menaššeho z rodov Jozefov­cov a zhovárali sa s Mojžišom i s poprednými pred­staviteľmi iz­rael­ských kmeňov. 2 Po­vedali: Hos­podin pri­kázal nášmu pánovi, aby lósom roz­delil Iz­raelitom krajinu do dedičného vlast­níc­tva a náš pán do­stal príkaz od Hos­podina, aby dedičs­tvo nášho brata Celof­cháda pri­delil jeho dcéram. 3 Ak by sa však stali manžel­kami nie­ktorého z príslušníkov iných iz­rael­ských kmeňov, naše ot­cov­ské dedičs­tvo by sa zmenšilo o ich dedičs­tvo a pri­pojilo by sa k dedičstvu toho po­kolenia, ku ktorému by pat­rili. Tak­to by nám ubud­lo z vlastníctva, ktoré nám bolo lósom pri­delené. 4 Keď budú Iz­raeliti sláviť jubilej­ný rok, ich dedičs­tvo by sa pri­pojilo k dedičstvu toho kmeňa, ku ktorému budú pat­riť. Tým by sa dedičs­tvo nášho ot­cov­ského kmeňa zmenšilo o ich dedičs­tvo. 5 Mojžiš teda na príkaz Hos­podina nariadil Iz­raelitom: Jozefov kmeň má prav­du. 6 O dcérach Celof­chádových Hos­podin pri­kázal toto: Ak sa vy­dajú za muža, ktorý sa im za­páči, musí to byť prís­lušník ich ot­cov­ského kmeňa. 7 Dedičné vlast­níc­tvo Iz­raelitov ne­smie pre­chádzať z jedného kmeňa na druhý, ale každý z Izraelitov sa má pri­dŕžať vlast­níc­tva svoj­ho ot­cov­ského kmeňa. 8 Pre­to každá dcéra, ktorá má dediť vlast­níc­tvo v niektorom z izraelských po­kolení, má sa vy­dať za nie­koho z rodu svoj­ho ot­cov­ského kmeňa, aby všet­ci Iz­raeliti dedili vlast­níc­tvo svoj­ho ot­ca. 9 Tak nebude pre­chádzať vlast­níc­tvo z jedného kmeňa na druhý, ale všet­ky iz­rael­ské kmene sa budú pri­dŕžať svoj­ho dedičného vlast­níc­tva. 10 Celof­chádove dcéry urobili tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 11 Celof­chádove dcéry, Mach­la, Tir­ca, Chog­la, Mil­ka a Nóa sa stali manžel­kami synov svojich strýcov. 12 Stali sa manžel­kami mužov z rodu synov Menaššeho, syna Jozefa, a ich dedičné vlast­níc­tvo zo­stalo kmeňu ich ot­cov­ského rodu. 13 Toto sú príkazy a práv­ne ustanovenia, ktoré dal Hos­podin Iz­raelitom pro­stred­níc­tvom Mojžiša na Moáb­skych stepiach pri Jor­dáne, na­proti Jerichu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček