Ekumenický4. Mojžišova31

4. Mojžišova

Numeri

Vojna s Midjánčanmi1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Po­msti sa za Iz­raelitov na Mid­jánčanoch a po­tom budeš pri­pojený k svojmu ľudu. 3 Vtedy Mojžiš po­vedal ľudu: Vy­zb­roj­te časť mužov spomedzi vás do boja, aby vy­razili proti Mid­jánčanom a vy­konali na nich Hos­podinovu po­mstu. 4 Z každého iz­rael­ského kmeňa pošlite do boja tisíc mužov. 5 Z tisícov Iz­raela od­vied­li z každého kmeňa tisíc mužov, teda dvanásťtisíc vy­zb­rojených bojov­níkov. 6 Mojžiš vy­slal do boja tisíc mužov za každý kmeň a s nimi Pin­chása, syna kňaza Eleazára, s posvätnou výzb­rojou a zvučnými trúb­kami. 7 Vy­dali sa teda do boja proti Mid­jánčanom, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi, a usmr­tili všet­kých mužov. 8 Medzi za­bitými boli aj mid­ján­ski králi: Evi, Re­kem, Cúr, Chúr a Réba, spolu päť mid­ján­skych kráľov. Mečom usmr­tili aj Bileáma, syna Beóra. 9 Iz­raeliti od­vied­li do zajatia mid­ján­ske ženy s deťmi, všetok dobytok, celé stáda a ukoris­tili všetok ich majetok. 10 Vy­pálili im všet­ky mes­tá, ktoré obývali, ako aj všet­ky stanové tábory. 11 Po­tom po­brali všet­ku korisť a od­viez­li všet­ko, čo sa dalo od­viesť z ľudí i z dobytka. 12 Zajat­cov s ulúpenou korisťou pri­vied­li k Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi pred po­spolitosť Iz­raelitov do tábora na Moáb­skej stepi pri Jor­dáne na­proti Jerichu. 13 Mojžiš, kňaz Eleazár i všet­ky kniežatá po­spolitos­ti im vy­šli v ústrety za tábor. 14 Mojžiš sa na­hneval na veliteľov voj­ska — tisíc­nikov a stot­níkov —, ktorí sa vracali z bojovej výp­ravy. 15 Mojžiš im vy­čítal: Prečo ste nechali nažive všet­ky ženy? 16 Veď práve ony na Bileámovu radu zvádzali Iz­raelitov, aby pre Peóra opúšťali Hos­podina. Pre­to Hos­podinovu po­spolitosť stih­la po­hroma. 17 Teraz teda usmrťte spomedzi detí všet­kých chlap­cov a za­bite aj každú ženu, ktorá po­znala muža a ob­covala s ním. 18 No dievčatá, ktoré ne­poz­nali muža, ani s ním ne­ob­covali, si nechaj­te pre seba. 19 Vy sami zo­stanete sedem dní za táborom. Každý, kto nie­koho za­bil alebo sa dot­kol za­bitého, bude sa tretí a sied­my deň očisťovať od hriechu. To platí pre vás i vašich zajat­cov. 20 Očis­tite od hriechu všet­ko šat­stvo, každý kožený pred­met, každý výrobok z kozej srs­ti a všet­ko drevené náradie. 21 Kňaz Eleazár po­vedal bojov­níkom, ktorí sa zúčast­nili na voj­novej výp­rave: Toto je ustanovenie zákona, ktorý vy­dal Hos­podin Mojžišovi: 22 zlato, strieb­ro, meď, železo, cín a olovo, 23 teda všet­ko, čo odoláva ohňu, pre­pálite ohňom, no čis­té to bude len po­tom, keď to očist­ná voda zbaví hriechu. Všet­ko, čo ne­odoláva ohňu, musíte očis­tiť vodou. 24 Sied­my deň si vy­periete šat­stvo a budete čis­tí. Len po­tom môžete prísť do tábora. Rozdelenie koristi25 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 26 Ty s kňazom Eleazárom a náčel­ník­mi rodov po­spolitos­ti urob súpis koris­ti: ľudí i dobyt­ka. 27 Korisť roz­deľ na dvoje: polo­vicu bojov­níkom, ktorí sa zúčast­nili boja a polo­vicu os­tat­nej po­spolitos­ti. 28 Po­tom od bojov­níkov, ktorí sa zúčast­nili na boji, vy­ber dáv­ku pre Hos­podina, a to po jed­nom z päťsto zajat­cov, po jed­nom z päťsto býkov, oslov a oviec. 29 Vez­mi to z tej polo­vice, ktorá im pat­rí, a odo­vzdaj kňazovi Eleazárovi ako po­z­dvihovanú obetu Hos­podinovi. 30 Z polovice, ktorá pat­rí Iz­raelitom, vez­mi po jed­nom z päťdesiatich zajat­cov a po jed­nom z päťdesiatich býkov, oslov a oviec, zo všet­kého dobyt­ka, a dáš to Lévi­ov­com, strážcom Hos­podinov­ho príbyt­ku. 31 Mojžiš a kňaz Eleazár vy­konali, čo Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 32 Z ulúpenej koris­ti zo­stalo bojov­níkom toto: šesťs­tosedem­desiat­päťtisíc oviec, 33 sedem­desiatd­vatisíc kusov dobyt­ka 34 a šesťdesiat­jeden­tisíc oslov. 35 Počet zajatých žien, ktoré ne­poz­nali muža a ne­ob­covali s ním, bol spolu trid­saťd­vatisíc. 36 Polo­vicu, ktorá pri­pad­la bojov­níkom, tvorilo tri­stot­rid­saťsedem­tisíc­päťs­to oviec. 37 V dávke pre Hos­podina bolo šesťs­tosedem­desiat­päť oviec. 38 Z tridsaťšesťtisíc kusov hovädzieho dobyt­ka bola dáv­ka pre Hos­podina sedem­desiatd­va kusov. 39 Z tridsaťtisícpäťsto oslov bola dáv­ka pre Hos­podina šesťdesiat­jeden kusov. 40 Zo šest­násťtisíc zajat­cov bola dáv­ka pre Hos­podina trid­saťd­va osôb. 41 Mojžiš odo­vzdal kňazovi Eleazárovi túto dáv­ku na po­z­dvihovanú obetu podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 42 Polo­vica pat­riaca Iz­raelitom, ktorú Mojžiš od­delil od polo­vice, čo pat­rila bojov­níkom, 43 tvorila tri­stot­rid­saťsedem­tisíc­päťs­to oviec, 44 trid­saťšesťtisíc kusov hovädzieho dobyt­ka, 45 trid­saťtisíc­päťs­to oslov 46 a šest­násťtisíc zajat­cov. 47 Z tejto polo­vice, ktorá pri­pad­la Iz­raelitom, vzal Mojžiš každého päťdesiateho človeka a každý päťdesiaty kus dobyt­ka a odo­vzdal to Lévi­ov­com, ktorí strážili Hos­podinov príbytok, podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 48 Tu pred­stúpili pred Mojžiša velitelia bojových út­varov, tisíc­nici a stot­níci, 49 a po­vedali mu: Tvoji služob­níci spočítali bojov­níkov pod naším velením a nechýba z nich ani jeden. 50 Každý, čo našiel, prináša ako obet­ný dar Hos­podinovi: zlaté pred­mety, náram­ky, spony, pečat­né prs­tene, náušnice, re­tiaz­ky, na ob­rad zmierenia za nás pred Hos­podinom. 51 Vtedy pre­vzal od nich Mojžiš a kňaz Eleazár všet­ko umelec­ky spracované zlato. 52 Všet­kého zlata, obetovaného na po­z­dvihovanú obetu, ktoré venovali Hos­podinovi tisíc­nici a stot­níci, bolo šest­násťtisíc­sedem­stopäťdesiat šekelov. 53 Každý vojak koris­til pre seba. 54 Mojžiš a kňaz Eleazár pre­vzali zlato od tisíc­nikov a stot­níkov a zanies­li ho do stanu stretávania, aby ono Hos­podinovi pri­pomínalo Iz­raelitov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček