RoháčekIzaiáš10,19

Izaiáš 10:19

A ostat­ku stromov jeho lesa bude taký malý počet, že ich chlapča spíše.


Verš v kontexte

18 I slávu jeho lesa i jeho úrod­ného poľa, od duše až do tela, všet­ko vyhubí, a bude, jako keď sa neduživý rozp­lýva a mizne. 19 A ostat­ku stromov jeho lesa bude taký malý počet, že ich chlapča spíše. 20 A stane sa toho dňa, že ostatok Iz­raela a to, čo unik­ne záhube z domu Jakobov­ho, nebude sa viacej spoliehať na toho, kto ho bije, ale sa spoľah­ne na Hos­podina, Svätého Iz­raelov­ho, v prav­de.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 A ostat­ku stromov jeho lesa bude taký malý počet, že ich chlapča spíše.

Evanjelický

19 A zvyšných stromov z jeho lesa bude tak málo, že ich spíše aj chlapec.

Ekumenický

19 Zvyšok stromov z jej lesa bude počtom taký, že ho spočíta aj dieťa.

Bible21

19 Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě moh­lo spočítat.