RoháčekIzaiáš10,1

Izaiáš 10:1

Beda zákonodar­com, ktorí vy­dávajú ne­spraved­livé zákony a pisateľom, ktorí píšu veci na ťarchu ľuďom,


Verš v kontexte

1 Beda zákonodar­com, ktorí vy­dávajú ne­spraved­livé zákony a pisateľom, ktorí píšu veci na ťarchu ľuďom, 2 aby od­tis­li núdz­nych od súdu a olúpili súd chudob­ných môj­ho ľudu; aby boly vdovy ich korisťou, a siroty plienia. 3 Nuž čože urobíte v deň navštívenia a za búr­ky, ktorá prij­de z ďaleka? Ku komu sa utečiete o po­moc a kde zanecháte svoju slávu?

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 Beda zákonodar­com, ktorí vy­dávajú ne­spraved­livé zákony a pisateľom, ktorí píšu veci na ťarchu ľuďom,

Evanjelický

1 Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce pred­pisy pred­pisujú,

Ekumenický

1 Beda tým, čo ustanovujú ne­spravod­livé zákony, a pisárom, ktorí hor­livo vy­pisujú roz­kazy utláčať,

Bible21

1 Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpi­sy,