EvanjelickýIzaiáš25

Izaiáš

Chválospev vykúpených1 Ó Hos­podine, Ty si môj Boh, budem Ťa vy­vyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil pred­iv­né plány, od pradáv­na ver­né a pravé; 2 lebo si ob­rátil mes­to na hŕbu kamenia, opev­nené mes­to na ru­iny, takže palác spur­ných už nie je mes­tom a ni­kdy nebude vy­stavaný. 3 Pre­to Ťa bude vzývať moc­ný ľud, budú sa Ťa báť mes­tá ukrut­ných národov. 4 Lebo si bol pev­nosťou slabému, pev­nosťou chudob­nému v jeho súžení, prís­treším pred lejakom a clonou pred horúčavou; lebo dych ukrut­níka je ako zim­ný dážď, 5 ako horúčava na vy­pra­hnutú zem. Hučanie cudzozem­cov po­koruješ ako horúčavu, tôňou ob­lakov tl­míš tri­um­fujúcu pieseň tyranov. Kráľovská hostina na Sione6 Hos­podin moc­nos­tí pri­praví všet­kým národom na tom­to vr­chu hos­tinu z tučných po­kr­mov, hos­tinu s burčiakom, s tučnými jed­lami, so špikom, s očis­teným burčiakom. 7 A zničí na tom­to vr­chu závoj, ktorý za­stiera všet­ky národy, a pri­krýv­ku, ktorá pri­krýva všet­ky kmene. 8 Po­hl­tená bude sm­rť naveky a Pán, Hos­podin, zo­trie slzy z každej tváre a z celej zeme od­stráni po­tupu svoj­ho ľudu; lebo to Hos­podin po­vedal. Pokorenie Moábu9 V ten deň po­vedia: Aj­hľa, toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, že nám po­môže! Toto je Hos­podin, v Neho sme dúfali, plesaj­me a raduj­me sa z Jeho po­moci! 10 Lebo ruka Hos­podinova spočinie na tom­to vr­chu a Moáb bude rozšliapaný na svojom mies­te, ako sa zašliapava slama do hnojis­ka; 11 rozp­res­trie v ňom svoje ruky, ako ich plavec rozp­res­tiera pri plávaní, On po­korí jeho pýchu i ob­rat­nosť jeho rúk. 12 A vy­soké opev­nenie tvojich hradieb zrúti, zníži, zvrh­ne na zem až do prachu.

EvanjelickýIzaiáš25