EvanjelickýIzaiáš43

Izaiáš

Hospodin - Vykupiteľ Izraela1 Teraz však tak­to vraví Hos­podin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvor­ca, ó, Iz­rael: Neboj sa, lebo som ťa vy­kúpil, po­volal som ťa tvojím menom; môj si ty! 2 Keď pôj­deš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, neza­plavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nez­horíš, ani plameň ťa ne­spáli, 3 lebo ja, Hos­podin, som tvoj Boh, Svätý Iz­raela, tvoj Spasiteľ. Ako výkup­né dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu mies­to teba, 4 pre­tože si bol drahý v mojich očiach, vzác­ny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. 5 Neboj sa, lebo ja som s tebou! Pri­vediem od východu tvoje po­tom­stvo a zhromaždím ťa od západu. 6 Severu po­viem: Vy­daj! a juhu: Ned­rž v zajatí! Zďaleka pri­veď mojich synov, od kon­ca zeme moje dcéry, 7 každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sfor­moval a učinil. Hospodin je jediný Boh8 Vy­veď národ slepý, hoci má oči, i hluchý, hoci majú uši! 9 Nech sa zhromaždia všet­ky národy a zídu sa ľudia! Kto z nich to môže oznámiť a ohlásiť nám predošlé veci? Nech po­stavia sved­kov, aby os­tali v práve, aby to ľudia počuli a po­vedali: Prav­da je. 10 Vy ste moji sved­kovia - znie výrok Hos­podinov - a moji sluhovia, ktorých som vy­volil, aby ste po­znali a verili mi, aby ste po­chopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený Boh, a ani po mne nebude. 11 Ja, ja som Hos­podin, a ok­rem mňa nieto Spasiteľa. 12 Ja som to pred­povedal, za­chránil a rozh­lásil som to; a nebolo u vás cudzieho boha. Vy ste moji sved­kovia - znie výrok Hos­podinov - a ja som Boh. 13 I naďalej som ten is­tý a z mojej ruky ni­kto ne­vy­trh­ne; kto ju od­vráti, keď ja konám! 14 Tak­to vraví Hos­podin, váš Vy­kupiteľ, Svätý Iz­raela: Kvôli vám po­sielam do Babylonu, zrútim všet­ky závory a plesanie Chal­dej­cov zmení sa na nárek. 15 Ja, Hos­podin, som váš Svätý, Stvoriteľ Iz­raela, váš kráľ. Divné vyslobodenie z Babylonie16 Tak­to vraví Hos­podin, ktorý spravil ces­tu cez more a chod­ník cez dravé vody, 17 ktorý vy­viedol vozy a kone, voj­sko spolu so silák­mi; ležia a ne­povs­tanú, vy­has­li, do­tleli ako knôt: 18 Ne­mys­lite na predošlé deje, o pradáv­nych ne­uvažuj­te! 19 Aj­hľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím ces­tu na púšti, rieky v pu­statine. 20 Uc­tievať ma bude poľná zver, šakaly a pšt­rosy, lebo som dal vodu na púšť a rieky na pu­statinu, aby som na­pájal svoj vy­volený ľud; 21 ľud, ktorý som si utvoril, zves­tovať bude moju chválu. Hriešna minulosť Izraela22 Mňa si ne­vzýval, Jákob, o mňa si sa ne­trápil, Iz­rael. 23 Mne si ne­prinášal ovce svojich zápalov a mňa si ne­uc­til svojimi obeťami. Nezaťažoval som ťa po­kr­movou obeťou, ani kadid­lom som ťa ne­trápil. 24 Nekupoval si mi za peniaze von­nú tr­sť, nelahodil si mi tukom svojich obetí. Ale ty si ma zaťažoval svojimi hriech­mi, trápil si ma svojimi vinami. 25 Ja, ja zo­tieram tvoje prie­stup­ky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať. 26 Pri­pomeň mi to a súďme sa spolu; ty rozp­rávaj, aby si sa ukázal spravod­livý! 27 Tvoj pra­otec zhrešil, tvoji pro­stred­níci sa mi spreneverili. 28 Pre­to som znes­vätil kniežatá svojej svätyne, Jákoba som pod­robil kliat­be a Iz­rael po­haneniu.

EvanjelickýIzaiáš43