EvanjelickýIzaiáš4

Izaiáš

1 Sedem žien uchopí v ten deň jed­ného muža a po­vie: Vlast­ný chlieb budeme jesť, vlast­ným plášťom sa budeme od­ievať, len nech tvoje meno nosíme, od­ním z nás našu han­bu. Zvyšok Jeruzalema2 V ten deň bude výhonok Hos­podinov oz­dobou a slávou a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú za­chránení v Iz­raeli. 3 Ten, kto bude za­chránený na Si­one a zo­stane v Jeruzaleme, svätým sa bude volať, každý, kto je v Jeruzaleme za­písaný k životu, 4 keď Pán zmyje duchom súdu a duchom očis­ty nečis­totu dcér Si­ona a splách­ne z neho krv­nú vinu Jeruzalema. 5 Hos­podin stvorí nad celým príbyt­kom vr­chu Sion a nad každým jeho zhromaždením vo dne ob­lak a v noci dym a žiaru plápolajúceho ohňa, lebo sláva Hos­podinova bude prís­treším nad všet­kým 6 a stan na za­tienenie pred horúčavou vo dne ako útočis­ko a skrýša pred lejakom a dažďom.