EvanjelickýIzaiáš35

Izaiáš

Ľud Boží sa vráti do vlasti1 Radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvit­núť, ako nar­cis bude pre­kvitať a jasať bude, hej, jasať a plesať. 2 Do­stane slávu Libanonu, nád­heru Kar­melu a Šárónu. Oni uvidia slávu Hos­podinovu, velebu nášho Boha. 3 Po­sil­nite ochab­nuté ruky, upev­nite klesajúce kolená! 4 Po­vedz­te zdeseným srd­ciam: Buďte sil­ní, neboj­te sa! Aj­hľa, váš Boh! Príde po­msta, Božia od­plata. On sám príde a za­chráni vás. 5 Vtedy sa ot­voria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. 6 Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk ne­mého zvučne za­plesá. Lebo na púšti vy­trysk­nú vody a po­toky na stepi. 7 Horúci piesok sa zmení na jazero, prah­núca zem na vod­né žried­la; na mies­te, kde pelešili šakaly, bude pries­tor pre tr­sť a šašinu. 8 Bude tam hrad­ská a ces­ta; tá sa bude volať svätou ces­tou. Nečis­tý po nej ne­prej­de - len ľud jeho pôj­de po nej - na nej ani bláz­ni nezab­lúdia. 9 Nebude tam lev, ani dravá zver ne­vs­túpi na ňu; nijakú tam nebude možno náj­sť, ale vy­kúpení pôj­du po nej. 10 Vy­slobodení Hos­podinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Do­siah­nu roz­koš a radosť a zmiz­ne žiaľ i vzdychanie.

EvanjelickýIzaiáš35