EvanjelickýIzaiáš53

Izaiáš

1 Kto uveril našej zves­ti a na kom sa zjavil zásah Hos­podinov? 2 Vy­rás­tol pred nami ako výhonok a ako koreň z vy­pra­hnutej zeme. Ne­mal po­stavu ani dôs­toj­nosť, aby sme ho ob­divovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. 3 Opo­vr­hnutý bol a opus­tený ľuďmi, muž boles­tí, ktorý po­znal choroby, ako nie­kto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opo­vr­hnutý bol, a ne­vážili sme si ho. 4 Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše boles­ti. My sme sa naz­dali, že je za­sia­hnutý, Bohom bitý a strápený. 5 Ale on bol pre­bod­nutý pre naše prie­stup­ky, zmučený pre naše ne­právos­ti. On znášal trest za náš po­koj, jeho jaz­vami sa nám do­stalo uzdravenia. 6 My všet­ci sme blúdili ako ov­ce, všet­ci sme chodili vlast­nou ces­tou. Hos­podin spôsobil, aby ho za­siah­la ne­právosť všet­kých nás. 7 Strápený po­kor­ne tr­pel, a ne­ot­voril ús­ta ako baránok vedený na za­bitie, a ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá umĺk­ne pred svojimi strihačmi. 8 Väzením a súdom bol od­stránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vy­ťatý z krajiny živých, pre vinu svoj­ho ľudu bol zbitý. 9 Dali mu hrob s bez­božník­mi a so zločin­cami, keď zo­mrel, hoci ne­spáchal násilie a nebolo ľs­ti v jeho ús­tach. 10 Ale Hos­podinovi sa za­páčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť po­tom­stvo a dlho žiť, skr­ze neho podariť sa má, čo chce Hos­podin. 11 Pre námahu svoj­ho života uzrie svet­lo. Svojím po­znaním môj spravod­livý sluha dá spravod­livosť mnohým a ich ne­právos­ti sám vez­me na seba. 12 Pre­to mu dám podiel s veľkými a s moc­nými sa bude deliť o korisť, pre­tože obetoval svoj život na sm­rť a počítaný bol s prie­stup­ník­mi, hoci on zniesol hriechy mnohých a za­stúpil prie­stup­níkov.

EvanjelickýIzaiáš53