EvanjelickýIzaiáš59

Izaiáš

Ruka Hospodinova nie je prikrátka1 Aj­hľa, ruka Hos­podinova nie je pri­krát­ka za­chraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedos­lýchavé, aby ne­počulo. 2 Ale vaše ne­právos­ti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy za­kryli Jeho tvár pred vami, takže ne­počuje. 3 Lebo vaše dlane sú poškvr­nené kr­vou a vaše prs­ty ne­právosťou; vaše pery hovoria lož, váš jazyk šep­ká pod­los­ti. 4 Ni­kto ne­pred­voláva na súd podľa práva, ni­kto nej­de pred súd čest­ne. Dúfajú v ničotu, rozp­rávajú darom­nos­ti, počnú trápenie a porodia skazu. 5 Vy­sedia vreteničie vaj­cia, tkajú pavúčie vlák­na. Kto zje z ich vajec, zo­mrie, a z rozšliap­nutého sa vy­liah­ne zmija. 6 Z ich vlákien nebude rúcho, nezak­ryjú sa svojím výrob­kom. Ich výrobok je dielo skazy, násil­níc­tvo majú v rukách. 7 Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať ne­vin­nú krv. Ich myšlien­ky sú myšlien­kami skazy, hynutie a pus­tošenie je na ich ces­tách. 8 Ces­tu po­koja ne­poz­najú a v ich stopách nieto práva; chodia krivými chod­ník­mi, ni­kto ne­poz­ná po­koj, kto po nich kráča. Ľútosť a pokánie ľudu9 Pre­to sa právo vzdialilo od nás a spravod­livosť nás nedos­tih­ne: čakáme na svet­lo, a tu, hľa, tma; na jas, a hľa, chodíme v tem­note. 10 Hmat­káme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo ne­má oči. Za polud­nia sa po­tkýname ako za súm­raku, medzi zdravými sme ako mŕt­vi. 11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, steneme, steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet, na spásu, ale je nám ďaleká. 12 Lebo mnoho je našich prie­stup­kov pred Tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše prie­stup­ky sú pri nás a svoje viny po­známe: 13 Od­pad­li sme a ne­ver­ní sme boli voči Hos­podinovi, od­vrátili sme sa od nášho Boha, hovorili sme o ú­tlaku a od­pad­nutí, os­novali sme a neroz­vážne hovorili lživé slová. 14 Tak je právo za­tis­nuté a spravod­livosť stojí ďaleko, lebo prav­da klesá na námes­tí a poc­tivosť ne­má prí­stup. 15 Prav­da chýba; kto od­stupuje od zlého, býva olúpený. Hos­podin to videl, a ne­páčilo sa Mu, že nieto práva. 16 Videl, že nieto ni­koho, a užasol, že ni­kto nezasiah­ne. Tu po­moh­lo Mu Jeho rameno a Jeho spása Ho podop­rela. 17 Ob­liekol si spravod­livosť ako pan­cier a pril­bu spásy na hlavu, za­odial sa rúchom po­msty ako šatom a pri­kryl sa roz­horčením sťa plášťom. 18 Od­platí cel­kom podľa skut­kov: svojim protiv­níkom hnevom a svojim ne­priateľom od­platou; aj os­trovom dá od­platu. 19 Po­tom sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a Jeho slávy od východu sln­ka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hos­podinov po­háňa. 20 Ale pre Sion príde ako Vy­kupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi od­vrátili od prie­stup­ku - znie výrok Hos­podinov. 21 Toto je moja zmluva s nimi, hovorí Hos­podin: Môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst, ne­odídu z tvojich úst, ani z úst tvoj­ho po­tom­stva, ani z úst detí tvoj­ho po­tom­stva od­teraz ni­kdy viac - hovorí Hos­podin.

EvanjelickýIzaiáš59