EvanjelickýIzaiáš12

Izaiáš

Chválospev Hospodinovi1 Po­tom v ten deň po­vieš: Ďakujem Ti, Hos­podine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa od­vrátil a po­tešil si ma. 2 Aj­hľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hos­podin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. 3 S radosťou budete čer­pať vodu z prameňov spásy. 4 V ten deň po­viete: Ďakuj­te Hos­podinovi, vzývaj­te Jeho meno, zves­tuj­te Jeho skut­ky medzi národ­mi, pri­pomínaj­te, že je vy­výšené Jeho meno. 5 Ospevuj­te Hos­podina, lebo sláv­ne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. 6 Jasaj a plesaj, obyvateľka Si­ona, lebo je veľký upro­stred teba Svätý Iz­raela!

EvanjelickýIzaiáš12