EvanjelickýIzaiáš50

Izaiáš

Hospodin nezavrhol svoj ľud naveky1 Kde je pre­púšťací list vašej mat­ky, ktorým som ju pre­pus­til? Alebo kde je nie­kto z mojich veriteľov, ktorému by som vás bol predal? Len pre svoje viny boli ste predaní a pre vaše prie­stup­ky bola pre­pus­tená vaša mat­ka. 2 Prečo nebolo ni­koho, keď som prišiel, a nik sa ne­oh­lásil, keď som volal? Či je pri­krát­ka moja ruka, aby som vy­kúpil, alebo ne­mám silu za­chraňovať? Aj­hľa, svojím kar­haním vy­sušujem more a veľrieky mením na púšť. Ich ryby zo­sm­rad­nú bez vody a zhynú od smädu. 3 Nebesá ob­liekam v čierňavu a vrecovinu kladiem na ne ako pri­krýv­ku. Poslušnosť a vernosť služobníka Hospodinovho4 Hos­podin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občer­stviť ustatého; každé ráno pre­búdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. 5 Hos­podin, Pán, ot­voril mi ucho, a ja som sa ne­protivil, ne­od­vrátil som sa. 6 Telo som na­stavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi tr­hali bradu; tvár som si ne­uk­ryl pred po­tupou a slinou. 7 Ale Hos­podin, Pán, mi je na po­moci, pre­to som ne­vyšiel na po­smech; pre­to som si za­tvr­dil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem za­han­bený. 8 Blíz­ko je Ten, čo mi pri­znáva právo; kto sa od­váži prieť sa so mnou? Spolu sa po­stav­me: Kto je mojím žalob­com, nech pri­stúpi ku mne! 9 Aj­hľa, Hos­podin, Pán, mi je na po­moci, kto ma od­súdi? Hľa, všet­ci sa roz­pad­nú ako rúcho, mole ich zožerú. 10 Kto z vás sa bojí Hos­podina a počúva hlas Jeho služob­níka? Kto chodí v tme a nežiari mu svet­lo, nech dúfa v meno Hos­podinovo a nech sa spolieha na svoj­ho Boha. 11 Hľa, vy všet­ci, ktorí zažíhate oheň a opášete sa zápal­nými šíp­mi, vstúp­te do žiary svoj­ho ohňa a medzi šípy, ktoré ste za­pálili. Z mojej ruky sa vám toto stane, musíte si ľah­núť do trápenia.

EvanjelickýIzaiáš50