EvanjelickýIzaiáš30

Izaiáš

Egypt nie je záchranou pre Judsko1 Beda od­boj­ným synom - znie výrok Hos­podinov - ktorí kujú plány, ale bezo mňa, uzavierajú spojenec­tvo, nie však podľa môj­ho ducha, aby tak hromadili hriech na hriech; 2 ktorí sa dávajú na ces­tu do Egyp­ta, hoci sa mojich úst ne­pýtali - aby hľadali útočis­ko v ochrane faraónovej a utiekali sa do tône Egyp­ta. 3 Ale faraónova ochrana bude vám na han­bu a útočis­ko v tôni Egyp­ta na po­tupu. 4 Hoci sú jeho kniežatá v Cóane a jeho po­slovia sa do­stali až po Chánés, 5 každý z nich vy­j­de na han­bu pre ľud, ktorý im nič ne­osoží! Nebude im na po­moc ani na úžitok, ale na han­bu a po­hanu. 6 Výrok o zvieratách Negebu. Cez krajinu súženia a úz­kos­ti, od­kiaľ levica a lev vy­chádza, zmija i lietajúci drak, nosia svoje bohat­stvo na chrb­toch oslov a svoje po­klady na hr­boch tiav k národu, ktorý ne­osoží, 7 do Egyp­ta, ktorý je már­nosťou a nič ne­pomôže; pre­to som ho na­zval Rahabom, donúteným k nečin­nos­ti. Tresty neposlušnému ľudu8 Teraz choď, na­píš to na do­sku v ich prítom­nos­ti a za­znač do knihy, aby to zo­stalo pre ne­skoršie časy ako svedok na večnosť. 9 Lebo je to od­boj­ný ľud, lživí synovia, synovia, ktorí nech­cú počúvať na­učenie Hos­podinovo, 10 a hovoria vid­com: Ne­viďte! a prorokom: Ne­pred­vídaj­te nám prav­du, hovor­te nám príjem­né a pred­vídaj­te nám preludy! 11 Od­stúp­te z ces­ty, uhnite z chod­níka, daj­te nám po­koj so Svätým Iz­raela! 12 Pre­to tak­to vraví Svätý Iz­raela: Keďže vy po­hŕdate tým­to slovom, dúfate v ú­tlak a pre­vrátenosť i spoliehate sa na ne, 13 bude vám táto vina ako zo­sutím hroziaca trh­lina vy­dutá na vy­sokom múre, ktorá sa zrazu a náh­le vy­lomí. 14 Rozt­repú ju, ako sa roz­bíja hr­nčiar­ska nádoba, neúp­ros­ne roz­bitá, takže medzi jej úlom­kami sa nenáj­de črep na na­bratie ohňa z pah­reby a načretie vody z kaluže. Sila v utíšení a v pokoji15 Lebo tak­to vraví Pán, Hos­podin, Svätý Iz­raela: V ob­rátení a upokojení bude vaša zá­chrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nech­celi ste 16 a po­vedali ste: Nie! Na koňoch chceme utekať. Pre­to budete utekať! Na rých­lych vozoch chceme jaz­diť. Pre­to rých­li budú tí, čo vás prena­sledujú! 17 Tisíc z vás po­beží pred hroz­bou jed­ného a pred hroz­bou piatich všet­ci po­bežíte, kým nebudete len zvyškom ako stožiar na temene vr­chu a ako koruh­va na kop­ci. Budúce omilostenie Jeruzalema18 Hos­podin čaká, aby vás omilos­til, dvíha sa, aby vám prejavil milo­sr­den­stvo; lebo Hos­podin je Bohom práva; blaho­slavený každý, kto Ho očakáva. 19 Lebo ty, ľud na Si­one, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať. Iste ti bude milos­tivý na hlas tvoj­ho volania. Keď ho počuje, vy­slyší ťa. 20 Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj Učiteľ sa ne­schová, tvoje oči uzrú tvoj­ho Učiteľa 21 a tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je ces­ta, choďte po nej, keby ste chceli ísť na­pravo alebo naľavo! 22 Po­tom poškvr­níš po­vlak svojich striebor­ných tesaných modiel a poťah svojich zlatých od­liat­kov; roz­hádžeš ich ako nečis­tú vec a po­vieš im: Preč! 23 A On dá dážď na tvoje osivo, ktorým ob­seješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživ­ný a bohatý. A v ten deň tvoje stádo bude sa pásť na širokej lúke. 24 Voly a os­ly, ktoré ob­rábajú pôdu, budú žrať solený miešaný ob­rok, ktorý im na­sypú lopatou a vejačkou. 25 Na každom vy­sokom vr­chu a na každom vy­výšenom pahor­ku budú riečis­ká pre prúdiace vody v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. 26 Svet­lo mesiaca bude ako svet­lo sln­ka a svet­lo sln­ka bude sedem­násob­né ako svet­lo sied­mich dní v deň, keď Hos­podin ob­viaže zlomeninu svoj­ho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany. Súd nad Asýriou27 Aj­hľa, meno Hos­podinovo pri­chádza zďaleka; Jeho hnev páli, ťažké je Jeho bremeno. Jeho pery sú pl­né hnevu a Jeho jazyk je ako stravujúci oheň. 28 Jeho dych je ako roz­vod­nená riava, čo siaha až po hrd­lo, aby národy pre­osial skazonos­nou riečicou a čeľus­te kmeňov opat­ril uzdou, čo zvádza na sces­tie. 29 Budete spievať pies­ne ako za noci, keď sa svätí sviatok, a budete sa zo srd­ca radovať ako pút­nik, ktorý ide s flau­tou na vrch Hos­podinov ku Skale Iz­raela. 30 Vtedy sa Hos­podin ozve svojím veleb­ným hlasom a ukáže svoje švihajúce rameno s prch­kým hnevom a plameňom stravujúceho ohňa, s prud­kým lejakom a s kamen­com krupobitia. 31 Aššúr sa zľak­ne hlasu Hos­podinov­ho, keď On ud­rie palicou, 32 a kedykoľvek do­pad­ne tres­tajúci prút, ktorý naň do­pus­tí Hos­podin. Bojovať bude proti nim v prud­kom boji za zvuku bub­nov a citár. 33 Už dáv­no je pri­pravené oh­nis­ko, aj to pre kráľa je pri­pravené, hl­boká a široká je hranica dreva; ohňa i dreva je mnoho, dych Hos­podinov ju za­páli ako sír­ny po­tok.

EvanjelickýIzaiáš30