EvanjelickýIzaiáš32

Izaiáš

Ríša spravodlivosti1 Aj­hľa, kráľ bude panovať podľa spravod­livos­ti a kniežatá budú vlád­nuť podľa práva. 2 Každý z nich bude ako útočis­ko pred vet­rom a skrýša pred lejakom, ako vod­né riečis­ká na suchom mies­te, ako tieň veľkého brala v prah­núcom kraji. 3 Oči tých, čo vidia, nebudú za­streté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať; 4 srd­ce prenáh­lených zís­ka roz­vahu a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. 5 Bláz­na už nenaz­vú šľach­ticom, ani pod­liak sa nebude volať veľkodušným. 6 Lebo blázon hovorí bláz­nov­stvo a jeho srd­ce snuje ne­právosť: aby páchal nečest­nosť a vravel blud proti Hos­podinovi, aby nechal ne­ukojenú túžbu hlad­ného a smäd­nému odo­prel nápoj. 7 Pros­tried­ky pod­liaka sú zlé, haneb­né skut­ky plánuje, aby zničil bied­nych klam­nými rečami, aj keď chudob­ný do­káže právo. 8 Šľachet­ný šľachet­né veci plánuje, vy­tr­vá pri šľachet­ných veciach. Proti pyšným ženám Judska9 Vstaňte, vy ľahos­taj­né ženy, počuj­te môj hlas, vy samoľúbe dcéry, do­praj­te sluchu mojej reči. 10 Do roka a do nie­koľkých dní chvieť sa budú samoľúbe ženy, lebo bude po oberačke hroz­na, a oberačka ovocia už ne­na­stane! 11 Tras­te sa, vy ľahos­taj­né, chvej­te sa, vy samoľúbe! Vy­zlečte sa a ob­nažte, opášte si bed­rá, 12 bite sa do pŕs pre roz­košné polia, pre úrod­ný vinič, 13 pre pôdu môj­ho ľudu, ktorá za­ras­tie tŕním a hložím, áno, pre všet­ky domy rados­ti, pre jasajúce mes­to. 14 Lebo palác bude opus­tený, ruch mes­ta stích­ne; Ófel a strážna veža jas­kyňou budú na večnosť, roz­košou divým oslom, pas­tvou stádam. Ľud a krajina v časoch spásy15 Na­pokon vy­liaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovoc­ný sad a ovoc­ný sad budú po­kladať za les. 16 V púšti bude pre­bývať právo a spravod­livosť bude bývať v ovoc­nom sade. 17 Po­koj bude dielom spravod­livos­ti a vý­sled­kom spravod­livos­ti bude po­koj a bez­pečnosť naveky. 18 Môj ľud bude bývať v po­koj­ných príbyt­koch, v bez­pečných obyd­liach a na mies­te bez­starost­ného od­počin­ku. 19 (A les sa cel­kom zrúti a mes­to sa ú­pl­ne zníži.) 20 Blažení ste, ktorí cel­kom pri vodách môžete siať a voľne nechávate po­biehať voly aj os­ly.

EvanjelickýIzaiáš32