EvanjelickýIzaiáš21

Izaiáš

Pád Babylonie1 Výrok o prímor­skej púšti. Ako sa vích­rice valia po Negebe, pri­chádza to z púšte, z hroz­nej krajiny. 2 Tvr­dé videnie mi bolo oznámené: Lupič lúpi, zhub­ca hubí! Elám, vy­stúp! Méd­sko, ob­liehaj! Za­stavím všet­ko vzdychanie. 3 Pre­to sú moje bed­rá pl­né boles­ti, za­chvacujú ma kŕče ako kŕče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmätený som videním. 4 Myseľ mi zlyháva, zmocňuje sa ma hrôza, súm­rak, po ktorom som túžil, zmenil sa mi na po­strach. 5 Pri­krývajú stôl, pre­stierajú ob­rusy, jedia a pijú. Po­vs­taňte, kniežatá! Na­trite štíty olejom! 6 Lebo tak­to mi vraví Pán: Choď, po­stav hliad­ku! Nech oznámi, čo uvidí! 7 Ak uzrie jazd­cov, záp­rahy koní, jazd­cov na osloch, jazd­cov na ťavách, nech po­zor­ne, veľmi po­zor­ne načúva! 8 Vtedy ten, čo videl, zvolal: Na po­zorovateľni stojím, Pane, stále cez deň, na stráži som po­stavený celé noci. 9 Aj­hľa, pri­chádzajú jazd­ci, záp­rahy koní! Vtedy sa oz­val: Padol, padol Babylon a všet­ky mod­ly jeho bohov sú rozt­repané na zemi. 10 Ó, môj zbitý a rozm­látený ľud! Čo som počul od Hos­podina moc­nos­tí, Boha Iz­raela, oznámil som vám. Proti Edómsku11 Výrok proti Dúme. Ktosi volá ku mne zo Seíru: Strážny, do­kedy po­tr­vá noc? 12 Strážny hovorí: Prišlo ráno, ale i noc. Ak sa chcete pýtať, pýtaj­te sa! Príďte znova! Proti Arábii13 Výrok o stepi. Prenocuj­te v step­ných húštinách, karavány Dedán­cov! 14 Smäd­nému v ús­trety prines­te vodu, obyvatelia krajiny Témá, utečen­cov pri­vítaj­te chlebom, 15 lebo utiek­li pred mečmi, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred krutosťou voj­ny! 16 Lebo tak­to mi po­vedal Pán: Ešte rok, ako sú roky náden­níka, a skončí sa sláva Kédáru. 17 Zvyšok z počtu luko­strel­cov z hr­dinov Kédáru bude malý, lebo to Hos­podin, Boh Iz­raela, po­vedal.

EvanjelickýIzaiáš21