EvanjelickýIzaiáš27

Izaiáš

Zničenie svetových mocí1 V ten deň Hos­podin po­tres­tá svojím tvr­dým, veľkým a moc­ným mečom Leviatana, unikajúceho hada, Leviatana, po­krúteného hada, a za­bije draka, ktorý je v mori. 2 V ten deň po­vedia: Roz­košná vinica, ospevuj­te ju! 3 Ja, Hos­podin, som jej strážcom, každú chvíľu ju zalievam, aby jej nechýbalo lís­tie; dňom i nocou ju strážim. 4 Ne­prechovávam hnev. Keby som našiel bodľač a tŕnie, v boji by som za­kročil proti nim a spolu by som ich za­pálil. 5 Alebo nech sa chopí mojej ochrany, nech uzav­rie so mnou mier, nech uzav­rie so mnou mier! 6 V budúc­nos­ti Jákob za­pus­tí korene, Iz­rael vy­pučí a rozk­vit­ne a celý svet bude pl­ný ich ovocia. 7 Či ho zbil tak ako toho, kto jeho bil? Či ho vraždil tak ako jeho vrahov? 8 Za­hnaním, za­pudením ho stres­tal, od­pratal ho svojím sil­ným vet­rom v deň, keď vial východ­ný vietor. 9 Pre­to tým bude zmierená vina Jákobova, a to všet­ko bude ovocím od­stránenia jeho hriechu, že od­loží všet­ky kamene ol­tára ako kamene ro­zdr­veného vápen­ca, a nebudú stáť ašéry ani kadid­lové ol­táre. 10 Ale pev­né mes­to bude osamotené; bude spus­tošeným, opus­teným príbyt­kom sťa púšť. Teľce sa tam budú pásť, tam budú ležať a obžierať konáre. 11 Keď uschnú jeho výhon­ky, polámu ich; prídu ženy a za­pália ich, lebo to nie je chápavý ľud; pre­to mu nebude milo­sr­d­ný jeho Tvor­ca a ne­zmiluje sa nad ním jeho For­movateľ. 12 V ten deň Hos­podin vy­koná kliat­bu od prúdu Euf­ratu až k po­toku Egyp­ta, vy však, Iz­rael­ci, budete po­zbieraní jeden po druhom. 13 V ten deň za­trúbia na veľkú trúbu, prídu, ktorí sa stratili v Asýrii a boli za­hnaní do Egyp­ta, a budú sa klaňať Hos­podinovi na svätom vr­chu v Jeruzaleme.

EvanjelickýIzaiáš27