EvanjelickýIzaiáš31

Izaiáš

Proti spojenectvu s Egyptom1 Beda tým, ktorí tiah­nu do Egyp­ta pre po­moc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a na kone, keďže sú moc­né! Ale nehľadia na Svätého v Iz­raeli a Hos­podina nehľadajú. 2 Ale aj On je múd­ry a pri­vedie po­hromu a svoje slová ne­stiah­ne späť. Po­staví sa proti domom zločin­cov a proti po­moci činiteľov ne­právos­ti. 3 Egypťania sú ľudia, a nie Boh, a ich kone sú telo, a nie duch. Keď Hos­podin vy­strie ruku, po­tkne sa po­moc­ník, pad­ne ten, ktorému po­máhal, a všet­ci spolu za­hynú. Hospodin - ochranca Izraela4 Lebo tak­to mi riekol Hos­podin: Ako vrčí nad svojou korisťou lev a levíča, proti ktorému zvolajú množs­tvo pas­tierov, ale nezľak­ne sa ich hlasu a ne­stiah­ne sa pred ich hučaním, tak zo­stúpi Hos­podin moc­nos­tí bojovať na vr­chu Sion a na jeho pahor­ku. 5 Ako lietajúce vtáky, tak za­cloní Hos­podin moc­nos­tí Jeruzalem; za­cloní a vy­trh­ne, ušet­rí a oslobodí. 6 Na­vráťte sa k Tomu, od ktorého Iz­rael­ci hl­boko od­pad­li, 7 lebo v ten deň každý za­vrh­ne svojich striebor­ných a zlatých bôžikov, ktoré vám vaše ruky zhotovili na hriech. 8 A Aššúr pad­ne mečom, ale nie ľud­ským; ne­strávi ho meč človeka. Utekať bude pred mečom a jeho mladí muži budú zo­tročení nútenou prácou. 9 Zo strachu opus­tí svoju skalu, jeho vod­covia poľakaní uj­dú od koruh­vy - znie výrok Hos­podinov, ktorý má oheň na Si­one a pec v Jeruzaleme.

EvanjelickýIzaiáš31