EvanjelickýIzaiáš11

Izaiáš

Mesiášska ríša pokoja1 Z Izajov­ho pňa vy­ženie mlád­nik a z jeho koreňov vy­ras­tie výhonok. 2 Spočinie na ňom Duch Hos­podinov, duch múd­ros­ti a roz­um­nos­ti, duch rady a sily, duch známos­ti a báz­ne Hos­podinovej. 3 V báz­ni pred Hos­podinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude roz­hodovať podľa toho, čo mu uši počujú, 4 ale v spravod­livos­ti bude súdiť slabých a správ­ne vy­nášať výrok bied­nym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bez­božníka usmr­tí dychom svojich perí. 5 Spravod­livosť bude pásom na jeho drieku a prav­da bude opas­kom na jeho bed­rách. 6 Vlk bude hosťom u barán­ka a le­opard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕm­ny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. 7 Krava s med­veďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. 8 Dojča sa bude hrať nad dierou kob­ry a batoľa vy­strie ruku nad br­loh zmije. 9 Nebudú zle robiť ani škodiť ni­kde na mojom svätom vr­chu, lebo zem bude pl­ná po­znania Hos­podina, ako vody po­krývajú more. 10 V ten deň po­hania vy­hľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruh­va národov, a sláv­ny bude jeho príbytok. Návrat rozptýlených11 V ten deň Pán druhý raz vy­strie ruku, aby vy­kúpil zvyšok svoj­ho ľudu, ktorý zo­stane v Asýrii a Egyp­te, v Pat­rose, Kúši, Éláme, v Šineáre, Chamáte a na mor­ských os­trovoch. 12 A zdvih­ne koruh­vu pre národy, zo­zbiera rozoh­naných Iz­raela a zhromaždí rozp­týlených Júdu zo štyroch strán zeme. 13 Žiar­livosť Ef­rajima ustúpi a protiv­níci Júdu budú vy­hubení. Ef­rajim nebude žiar­liť na Júdu a Júda nebude sužovať Ef­rajim. 14 Spúšťať sa budú po svahu Filištín­cov na západ, spoločne budú lúpiť synov Východu. Vy­strú si ruky na Edóm a Moáb a Am­món­ci im budú pod­daní. 15 Hos­podin vy­suší záliv Egypt­ského mora svojím horúcim vet­rom, za­máva rukou nad Euf­ratom a roz­bije ho na sedem riečisk, takže aj obutý ho pre­kročí. 16 Ces­ta bude pre zvyšok Jeho ľudu, ktorý zo­stane v Asýrii, ako bola pre Iz­rael, keď tiahol na­hor z Egyp­ta.

EvanjelickýIzaiáš11