EvanjelickýIzaiáš39

Izaiáš

Babylonskí poslovia u Chizkiju1 V tom čase babylon­ský kráľ Merodach-Baladán, syn Baladánov, po­slal Chiz­kijovi list a dar; počul totiž, že bol chorý a zo­tavil sa. 2 Chiz­kija sa tomu po­tešil a ukázal im klenot­nicu, strieb­ro a zlato, bal­zamy a vzác­ny olej i celú svoju zbroj­nicu a všet­ko, čo sa na­chádzalo medzi jeho po­klad­mi. Nebolo nič, čo by im Chiz­kija nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. 3 Vtedy prišiel prorok Izai­áš ku kráľovi Chiz­kijovi a po­vedal mu: Čo hovorili oní mužovia? Od­kiaľ prišli k tebe? Chiz­kija od­povedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylónie. 4 A on po­vedal: Čo videli v tvojom dome? Chiz­kija od­povedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome. Nebolo nič v mojich po­klad­niciach, čo by som im nebol ukázal. 5 Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podina moc­nos­tí! 6 Aj­hľa, prídu dni, keď od­nesú do Babylónie všet­ko, čo je v tvojom dome a čo tvoji ot­covia na­od­kladali až po ten­to deň. Nezos­tane nič, hovorí Hos­podin. 7 Aj z tvojich synov, ktorí budú z teba po­chodiť, ktorých splodíš, po­berú a budú eunuch­mi v paláci babylon­ského kráľa. 8 Vtedy Chiz­kija po­vedal Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podinovo, ktoré si po­vedal. Po­mys­lel si však: Bude po­koj a bez­pečnosť, po­kiaľ ja budem žiť.

EvanjelickýIzaiáš39