EvanjelickýIzaiáš10

Izaiáš

1 Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce pred­pisy pred­pisujú, 2 aby od­tís­kali slabých od súdu a oberali o právo bied­nych môj­ho ľudu; aby vdovy moh­li byť ich korisťou a aby olúpili siroty. 3 Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o po­moc a kde nechávate svoje bohat­stvo? 4 Kto sa nezoh­ne medzi zajatých, pad­ne medzi za­bitých. Pri­tom všet­kom sa ne­od­vrátil Jeho hnev a Jeho ruka je ešte stále vy­stretá. Hrozba Asýrii5 Beda Asýrii, palici môj­ho hnevu a prútu v ruke mojej zlos­ti! 6 Proti nešľachet­nému národu po­sielam ho, príkaz mu dávam proti ľudu, na ktorý sa hnevám, uchvátiť korisť, lúpiť lup a pošliapať ako blato na uliciach. 7 Ale on tak ne­uvažuje a jeho srd­ce nie tak zmýšľa, lebo za­mýšľa ničiť, vy­kynožiť ne­málo národov. 8 Lebo hovorí: Či moje kniežatá nie sú na­pos­pol kráľmi, 9 či Kar­kemíš nie je ako Kal­nó, či Chamát nie je ako Ar­pad, či Damask nie je ako Samária? 10 Ako siah­la moja ruka na kráľov­stvá bôžikov, hoci mali viacej tesaných modiel ako Jeruzalem a Samária, 11 vskut­ku tak urobím Jeruzalemu a jeho bôžikom, ako som urobil Samárii a jej mod­lám. 12 Keď Pán do­vŕši celé svoje dielo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme, po­tres­tá pyšný výp­lod mys­le asýr­skeho kráľa a po­výšenec­kú pýchu jeho očí. 13 Lebo vraví: Spravil som to silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ný. Od­stránil som hranice národov a ich zásoby som vy­plienil, ako moc­nár zvr­hol som tých, čo sedia na tróne. 14 Ako na hniez­do siah­la moja ruka na bohat­stvo národov. Ako sa zbierajú opus­tené vaj­cia, tak som po­zbieral celú krajinu. Ni­kto ne­pohol kríd­lom a ni­kto ne­ot­voril zo­bák, aby za­pišťal. 15 Chváli sa sekera proti tomu, kto ňou rúbe? Či vy­pína sa píla proti tomu, kto ňou po­hybuje? Akoby prút mával tými, ktorí ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, kto nie je drevom! 16 Pre­to zošle Pán, Hos­podin moc­nos­tí, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň. 17 Svet­lo Iz­raela bude ohňom a jeho Svätý plameňom; tak bude horieť, že strávi jeho tŕnie i bodľač v jeden deň. 18 Slávu jeho lesa a jeho ovoc­ného sadu vy­hladí, dušu i telo; po­minie sa ako chorý. 19 A zvyšných stromov z jeho lesa bude tak málo, že ich spíše aj chlapec. Zvyšok sa obráti20 V ten deň nebude sa už zvyšok Iz­raela ani za­chránení z domu Jákobov­ho spoliehať na toho, kto ho bije; ale spoliehať sa bude na­ozaj na Hos­podina, Svätého v Iz­raeli. 21 Zvyšok sa ob­ráti, zvyšok Jákobov, k moc­nému Bohu. 22 Keby bolo tvoj­ho ľudu, Iz­rael, ako mor­ského pies­ku, len zvyšok sa v ňom ob­ráti. Pad­lo roz­hod­nutie o záhube, ktorá pri­plaví spravod­livosť. 23 Lebo skazu, a to pev­ne určenú, vy­koná Pán, Hos­podin moc­nos­tí, na celej zemi. 24 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin moc­nos­tí: Neboj sa Asýrie, ľud môj, ktorý bývaš na Si­one! Palicou ťa bije a svoj prút dvíha na teba ako Egypt. 25 Lebo ešte cel­kom máličko, a skončí sa moja prch­kosť; a môj hnev sa ob­ráti na ich zničenie. 26 Hos­podin moc­nos­tí vzbudí proti nemu bič ako pri porážke Mid­jánu pri kameni Óréba a zdvih­ne svoju palicu ponad more ako kedysi na ces­te z Egyp­ta. 27 V ten deň od­pad­ne jeho bremeno z tvoj­ho pleca a zmiz­ne jeho jar­mo z tvojej šije. Tiah­ne na­hor z Rim­mónu, 28 pri­chádza od Aj­jatu; pre­chádza cez Mig­rón, v Mich­máši si ukladá výs­troj. 29 Pre­chádza cez pries­myk, Geba mu bude nocľažis­kom. Ráma sa chveje, Sau­lova Gibea ušla. 30 Krič hlas­no, dcéra Gal­lím; načúvaj, Lajša, od­povedz jej, Anatót! 31 Mad­méná je na úteku, obyvatelia Gébímu bežia. 32 Ešte dnes sa za­staví v Nóbe, zaženie sa rukou proti vr­chu dcéry Si­on, proti pahor­ku Jeruzalema. Hospodinov súd33 Aj­hľa, Pán, Hos­podin moc­nos­tí, po­zráža konáre s hrozivou mocou, výškou prečnievajúce stromy budú zoťaté a vy­soké znížené. 34 Les­nú húštinu vy­rúbe železom a Libanon pad­ne zásahom Pre­moc­ného.

EvanjelickýIzaiáš10