EvanjelickýIzaiáš52

Izaiáš

Výzva Sionu k prijatiu spásy1 Pre­buď sa, pre­buď sa, ob­leč svoju silu, Si­on. Ob­leč si svoj skvost­ný šat, Jeruzalem, mes­to po­svät­né! Lebo ne­voj­de už viac do teba ne­ob­rezaný ani nečis­tý. 2 Stras zo seba prach, po­vs­taň, ty zajatý Jeruzalem; uvoľni putá na svojom hrd­le, ty zajatá dcéra Si­on! 3 Lebo tak­to vraví Hos­podin: Za­dar­mo ste boli predaní a bez peňazí budete vy­kúpení. 4 Lebo tak­to vraví Hos­podin, Pán: Môj ľud na počiat­ku zo­stúpil do Egyp­ta, aby tam býval, a na­pokon ho Aššúr utláčal. 5 Ale teraz, čože tu mám robiť? - znie výrok Hos­podinov - veď môj národ bol bez príčiny uchvátený; tí, ktorí ho ov­lád­li, sa chvália - znie výrok Hos­podinov. A moje meno ustavične, stále je v po­hŕdaní. 6 Pre­to môj ľud spoz­ná v onen deň moje meno; pre­tože ja som po­vedal: Tu som! 7 Aké vzác­ne sú na vr­choch nohy blaho­zves­tov, ktorí hlásajú po­koj, zves­tujú blaho, hlásajú zá­chranu. Hovoria Si­onu: Tvoj Boh je kráľom. 8 Všet­ci tvoji strážcovia dvíhajú hlas, spoločne hlásajú, lebo na vlast­né oči uvidia Hos­podinov ná­vrat na Si­on. 9 Vy­puk­nite v spoločný jasot, zrúcaniny Jeruzalema, lebo Hos­podin po­tešil svoj ľud, vy­kúpil Jeruzalem. 10 Hos­podin od­halil svoje sväté rameno pred očami všet­kých národov a všet­ky končiny zeme uvidia zá­chranu nášho Boha. 11 Preč, preč! Vy­j­dite od­tiaľ! Nečis­tého sa nedotýkaj­te! Vy­j­dite spomedzi neho, očis­tite sa, vy, ktorí nosíte náčinie Hos­podinovo. 12 Ale ne­vychádzaj­te náh­livo, ne­od­chádzaj­te behom; lebo Hos­podin ide pred vami a Boh Iz­raela uzaviera váš voj. Trpiaci služobník Hospodinov13 Aj­hľa, môj služob­ník bude ús­pešný, bude vy­výšený, vznešený a veľmi veleb­ný. 14 Ako mnohí užas­li nad ním - lebo neľud­sky bol znet­vorený jeho výzor a jeho po­stava človeku ne­podob­ná - 15 tak uvedie do údivu nad sebou mnohé národy, králi si za­tvoria ús­ta, lebo uvidia, čo im nebolo zves­tované, a po­chopia, čo ne­počuli.

EvanjelickýIzaiáš52