EvanjelickýIzaiáš46

Izaiáš

Pád babylonských modiel1 Bél sa zrútil, na­kláňa sa Nebó; ich mod­ly sa do­stali na zvieratá a dobytok. Tie, čo ste vy nosili, sú už naložené na ustaté zvieratá. 2 Na­klonili sa, súčas­ne kles­li na kolená, ne­vládzu za­chrániť bremeno, aj samy putujú do zajatia. 3 Počúvaj­te ma, dom Jákobov, i všetok zvyšok domu Iz­raela, ktorý som dvíhal od života mat­ky a nosil od narodenia: 4 Ja som až do vašej staroby ten is­tý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i za­chránim. 5 Ku komu ma pri­podob­níte a prirov­náte, ku komu pri­meriate, aby sme si boli podob­ní? 6 Tí, čo zlato sypú z mešca a strieb­ro vážia na váhe, najímajú zlat­níka, aby im spravil boha, padajú na kolená a klaňajú sa. 7 Zdvih­nú ho na plecia a od­nesú; zložia ho na jeho mies­to a on zo­stane stáť, ne­poh­ne sa zo svoj­ho mies­ta; a možno i kričať naň, on ne­od­povie, zo súženia ho nezach­ránia. 8 Mys­lite na to a vzmužte sa. Vez­mite si to k srd­cu, vy od­pad­líci! 9 Spomínaj­te na pradáv­ne minulé veci, že ja som Boh, a nieto iného, som Boh, a mne rov­ného nieto. 10 Ja od počiat­ku zves­tujem budúc­nosť a od pradáv­na to, čo sa ešte ne­stalo. Ja vravím: Môj zámer sa spl­ní, a uskutočním všet­ko, čo chcem. 11 Ja pri­volávam orla z východu, muža môj­ho zámeru z ďalekej krajiny. Ako som po­vedal, tak ho pri­vediem; ako som si umienil, tak to uskutočním. 12 Počúvaj­te ma, vy tvr­dého srd­ca, ktorí ste ďaleko od spásy: 13 Pri­blížil som svoju zá­chranu, nie je ďaleko, a moja spása nebude meškať; dám spásu Si­onu a svoju slávu Iz­raelu.

EvanjelickýIzaiáš46