EvanjelickýIzaiáš60

Izaiáš

Budúca sláva Sionu1 Po­vs­taň a za­skvej sa, pre­tože pri­chádza tvoje svet­lo a sláva Hos­podinova vy­chádza nad tebou. 2 Lebo, hľa, tma kryje zem a tem­nota národy, ale nad tebou vy­chádza Hos­podin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. 3 Národy prídu k tvoj­mu svet­lu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. 4 Po­z­dvih­ni oči a po­zri: všet­ci sa zhromaždia a prídu k tebe; tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje dcéry v náručí budú nosené. 5 Po­tom uvidíš a budeš žiariť, začuduje sa ti a po­teší srd­ce, lebo po­klady mora sa k tebe ob­rátia, bohat­stvo národov príde k tebe. 6 Množs­tvo tiav ťa za­plaví, mladé ťavy z Mid­janu a Éfy; všet­ci zo Sáby prídu, donesú zlato a kadid­lo a hlásať budú chvályhod­né skut­ky Hos­podinove. 7 Všet­ky kédar­ské stáda zhromaždia sa k tebe, barany nebájót­ské budú ti slúžiť, vy­stúpia na môj ol­tár ako milá obeť, a tak oz­dobím svoj nád­her­ný dom. 8 Kto sú títo, čo sa zlietajú ako ob­lak a ako holuby do svojich holub­níkov? 9 Veď na mňa budú čakať os­trovy , najprv taršíšs­ke lode, aby zďaleka do­pravili tvojich synov i svoje zlato a strieb­ro s nimi - pre meno tvoj­ho Boha, Hos­podina, a pre Svätého v Iz­raeli, lebo ťa robí sláv­nym. Vybudovanie Božieho mesta10 Cudzozem­ci vy­stavajú tvoje hrad­by a ich králi ti budú po­sluhovať. Lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale vo svojej priaz­ni som sa zľutoval nad tebou. 11 Tvoje brány budú ustavične ot­vorené, vo dne ani v noci ich nebudú za­tvárať, aby ti moh­li prinášať bohat­stvo národov a pri­vádzať svojich kráľov. 12 Lebo národ i kráľov­stvo, ktoré ti nebude slúžiť, za­hynie, a po­hania budú iste vy­hubení. 13 K tebe spoločne príde sláva Libanonu, cyp­rusy, jasene a sm­reky na oz­dobenie mies­ta mojej svätyne; tak uc­tím mies­to svojich nôh. 14 Synovia tvojich utláčateľov prídu k tebe zo­hnutí, a budú sa ti klaňať k nohám tí, čo po­hŕdali tebou, a na­zvú ťa mes­tom Hos­podinovým, Si­onom Svätého v Iz­raeli. 15 Pre­to, lebo si bol opus­tený a nenávidený a že ni­kto ne­prišiel k tebe, urobím ťa naveky dôs­toj­ným, radosťou pre všet­ky po­kolenia. 16 Sať budeš mlieko národov, kráľov­ské pr­sia budeš požívať; tak po­znáš, že ja som Hos­podin, tvoj Zá­chran­ca a tvoj Vy­kupiteľ, Moc­ný Jákobov. 17 Mies­to bron­zu prinesiem zlato, mies­to železa prinesiem strieb­ro, mies­to dreva bronz a mies­to kameňov železo. Po­koj ustanovím za tvoju vr­ch­nosť a spravod­livosť za tvoj­ho do­zor­cu. 18 Nebudú počuť o ú­tlaku v tvojej krajine, ani o pus­tošení a skaze na tvojom území. Svoje hrad­by na­zveš Spásou a svoje brány Chválou. 19 Sln­ko ti už nebude svet­lom vo dne, a nebude ti svietiť svit mesiaca, ale Hos­podin bude tvojím večným svet­lom a tvoj Boh bude tvojou slávou. 20 Tvoje sln­ko už nezapad­ne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hos­podin bude tvojím večným svet­lom a skončia sa dni tvoj­ho smút­ku. 21 V tvojom ľude všet­ci budú spravod­liví, oni na večnosť zdedia krajinu ako výhonok mojej výsad­by, dielo mojich rúk, ktorým sa os­lávim. 22 Naj­menší sa zmení na tisíc, naj­chatr­nejší na moc­ný národ. Ja, Hos­podin, v pravý čas to rých­lo uskutočním.

EvanjelickýIzaiáš60