EvanjelickýIzaiáš13

Izaiáš

Proroctvo o zániku Babylonu1 Výrok proti Babylonu, ktorý ako zjavenie videl Ámócov syn Izai­áš: 2 Na holom vr­chu zdvih­nite koruh­vu, hlas­no im pri­volaj­te! Mávaj­te rukami, nech voj­dú bránami kniežat. 3 Ja som roz­kázal tým, čo sa mi za­svätili, na uplat­nenie svoj­ho hnevu zvolal som aj svojich hr­dinov, ktorí jasajú nad mojou zvr­chovanosťou. 4 Čuj! Hučanie na vr­choch ako hučanie mnohého ľudu! Čuj! Burácanie kráľovs­tiev zhromaždených národov. Hos­podin moc­nos­tí pre­zerá do boja pri­pravený voj. 5 Pri­chádzajú z ďalekej krajiny, od kon­ca neba: Hos­podin a nás­troje Jeho prch­kos­ti, aby zničili zem. 6 Kvíľte, lebo blíz­ko je deň Hos­podinov, príde ako pus­tošenie od Všemohúceho. 7 Pre­to ochab­nú všet­ky ruky a každé ľud­ské srd­ce zmalát­nie. 8 Zdesia sa, kŕče a boles­ti ich za­chvátia, zvíjať sa budú ako rodička. Za­razene po­zrú jeden na druhého, ich tváre budú planúť ako oheň. 9 Aj­hľa, deň Hos­podinov pri­chádza ukrut­ný s prch­kosťou a pálčivým hnevom, aby ob­rátil zem na pu­statinu a vy­hubil z nej hriešnikov. 10 Lebo hviez­dy na nebi a ich zo­skupenia ne­vydajú svoje svet­lo. Sln­ko sa za­tmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svet­lom. 11 Po­tres­tám svet pre jeho nešľachet­nosť a bez­božných pre ich vinu. Urobím koniec pýche nadutých a znížim po­výšenosť tyranov. 12 Človeka urobím zried­kavejším ako rýdze zlato a ľudí ako zlato ófír­ske. 13 Pre­to za­trasiem nebom, takže zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre prch­kosť Hos­podina moc­nos­tí v deň Jeho pálčivého hnevu. 14 A bude ako vy­plašená gazela a ako ov­ce, ktoré ni­kto ne­poz­háňa. Každý sa ob­ráti k svoj­mu ľudu a všet­ci uj­dú do svojej krajiny. 15 Koho do­pad­nú, bude pre­bod­nutý, a mečom pad­ne každý dolapený. 16 Aj ich deti budú rozt­ries­kané pred ich očami; ich domy budú vy­plienené a ich ženy zne­uc­tené. 17 Aj­hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si strieb­ro ne­vážia a v zlate ne­majú záľubu. 18 Kuše ro­zdr­via mláden­cov a ne­zmilujú sa nad plodom života, ich oko sa nezľutuje nad deťmi. 19 Tak po­chodí Babylon, oz­doba kráľovs­tiev, pyšná nád­hera Chal­dej­cov, ako keď Boh vy­vrátil Sodomu a Gomoru. 20 Nebude ni­kdy obývaný ani osíd­lený po všet­ky po­kolenia. Nebude tam stanovať Arab, ani pas­tieri ne­uložia tam stáda k od­počin­ku, 21 ale step­ná zver tam bude polihovať a sovy na­pl­nia ich domy; budú tam bývať pšt­rosy a príšery púšte budú tam po­skakovať. 22 Hy­eny budú za­výjať v ich zám­koch a šakaly v roz­košných palácoch. Skoro príde jeho čas a jeho dni nebudú meškať.

EvanjelickýIzaiáš13