EvanjelickýIzaiáš55

Izaiáš

Výzva k účasti na spáse1 Ó všet­ci smäd­ní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí ne­máte peniaze! Kupuj­te obilie, jedz­te; poďte, kupuj­te bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! 2 Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo ne­sýti? Čuj­te ma po­zor­ne a jedz­te dob­ré a v hoj­nos­ti sa bude kochať vaša duša! 3 Na­chýľte uši a poďte ku mne, po­slúchaj­te a budete žiť. Uzav­riem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. 4 Aj­hľa, dal som ho za sved­ka národom, za knieža a náčel­níka kmeňom. 5 Tak, hľa, pri­voláš národy, ktoré ne­poz­náš, a národy, ktoré ťa ne­poz­najú, k tebe po­bežia kvôli tvoj­mu Bohu, Hos­podinovi, Svätému Iz­raela, lebo On ťa os­lávil. Slovo Hospodinovo splní svoj cieľ6 Hľadaj­te Hos­podina, kým sa dáva náj­sť, vzývaj­te Ho, kým je blíz­ko! 7 Nech bez­božný opus­tí svoju ces­tu a muž ne­právos­ti svoje myšlien­ky a nech sa ob­ráti k Hos­podinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hoj­ne od­púšťa. 8 Lebo moje myšlien­ky nie sú vaše myšlien­ky a vaše ces­ty nie sú moje ces­ty - znie výrok Hos­podinov - 9 ale ako nebesá pre­vyšujú zem, tak moje ces­ty pre­vyšujú vaše ces­ty a moje myšlien­ky vaše myšlien­ky. 10 Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a ne­vracia sa tam, ale na­pája zem, robí ju plod­nou, úrod­nou a dáva semeno roz­sievačovi a jediacemu chlieb, 11 tak bude moje slovo, ktoré vy­chádza z mojich úst: nenav­ráti sa ku mne prázd­ne, ale vy­koná, čo sa mne páči, ús­pešne spraví, na čo ho po­sielam. 12 Vskut­ku, s radosťou vy­j­dete a v po­koji vás po­vedú; vr­chy a kop­ce vy­puk­nú pred vami v jasot a všet­ky stromy budú tlies­kať. 13 Mies­to tŕnia vzras­tie cyp­rus, mies­to hložia vzras­tie myr­ta. Bude to na chválu Hos­podinovi a ako večné, ne­zničiteľné znamenie.

EvanjelickýIzaiáš55