EvanjelickýIzaiáš24

Izaiáš

Boží súd nad svetom1 Aj­hľa, Hos­podin spus­toší zem a vy­plieni ju; roz­vráti jej po­vrch a rozp­týli jej obyvateľov. 2 Po­tom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník. 3 Zem bude cel­kom spus­tošená a cel­kom vy­lúpená, lebo Hos­podin vy­riekol toto slovo. 4 Trúch­li, väd­ne zem, chrad­ne, väd­ne svet, chrad­ne nebo i so zemou, 5 pre­tože zem pod svojimi obyvateľmi je znes­vätená, veď pre­stúpili zákony a pre­kročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu. 6 Pre­to kliat­ba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny; pre­to miz­nú obyvatelia zeme a os­táva málo ľudí. 7 Trúch­li mušt, chrad­ne vinič, vzdychajú všet­ci, čo sa zo srd­ca radovali. 8 Utích­la veselosť bub­nov; pre­stalo hučanie plesajúcich, stích­la veselosť citary. 9 Pri speve ne­pijú víno, tr­p­ký je pijanom opoj­ný nápoj. 10 Zborené je mes­to zmät­ku, za­tvorený je každý dom, ne­možno doň voj­sť. 11 Nad vínom je nárek na uliciach; preč je všet­ka radosť, do vy­hnan­stva od­išla veselosť z krajiny. 12 V mes­te os­tala desivá púšť, na kús­ky je roz­bitá brána. 13 Lebo tak bude na zemi medzi národ­mi, ako pri obíjaní olív, ako pri paber­kovaní, keď sa skončila oberačka. 14 Oni po­z­dvih­nú svoj hlas a zvučne za­plesajú nad velebou Hos­podinovou, jasať budú od západu. 15 Pre­to na východe uc­tievaj­te Hos­podina, na mor­ských os­trovoch meno Hos­podina, Boha Iz­raela. 16 Od okrajov zeme počujem chválo­spevy: Česť buď Spravod­livému! Ja som však po­vedal: Mám tajom­stvo, mám tajom­stvo: Beda vierolom­ným, ktorí sa spreneverili, a vierolom­ní sa ne­smier­ne spreneverili. 17 Strach, jama a pas­ca na teba, obyvateľ zeme! 18 Kto ujde pred hrozivým hlasom, pad­ne do jamy, kto vy­j­de z jamy, chytí sa do pas­ce, lebo sa ot­vorili ok­ná na výsos­tiach a za­trias­li sa zá­klady zeme. 19 Roz­puk­ne, roz­tresk­ne sa zem, s rachotom roz­prsk­ne sa zem; 20 Zem sa za­kláti, za­potáca ako opilec a za­kolíše sa ako koliba. Ťažko doľah­ne na ňu jej pre­vinenie, takže pad­ne a ne­povs­tane viac. 21 V ten deň Hos­podin po­tres­tá voje nebes­ké na výsos­tiach a zem­ských kráľov na zemi. 22 Po­zberajú ich ako väzňov do jamy, budú za­vretí pod zám­kou a po mnohých dňoch budú po­tres­taní. 23 Mesiac sa začer­vená a sln­ko sa za­han­bí, lebo Hos­podin moc­nos­tí je kráľom na vr­chu Sion a v Jeruzaleme, a pred svojimi staršími bude mať slávu.

EvanjelickýIzaiáš24