EvanjelickýIzaiáš19

Izaiáš

Proti Egyptu1 Výrok proti Egyp­tu. Aj­hľa, Hos­podin sa ne­sie na rých­lom ob­laku a ide do Egyp­ta. Za­chvejú sa pred ním egypt­skí bôžikovia a srd­cia Egypťanov ochab­nú v ich hrudi. 2 Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mes­to proti mes­tu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu. 3 Vy­desí sa duch Egypťanov a zničím ich zámery. Budú sa pýtať bôžikov a čarodej­níkov, duchov mŕt­vych a vešt­cov. 4 A Egypťanov vy­dám do rúk tvr­dých pánov a moc­ný kráľ bude vlád­nuť nad nimi - znie výrok Pána, Hos­podina moc­nos­tí. 5 Stratia sa vody z mora a Veľrieka cel­kom vy­schne. 6 Za­páchať budú rieky, v Egyp­te po­kles­nú a vy­schnú níl­ske ramená, vošky na­pad­nú tr­sť a šašinu. 7 Čis­tiny pri Níle, pri ús­tí Nílu, a všet­ko, čo je ob­siate pri Níle, uschne, bude za­viate, a už ho nebude. 8 Vzdychať, trúch­liť budú rybári i všet­ci, ktorí hádžu udice do Nílu, a omd­lievať budú tí, čo pre­stierajú siete na hladine vôd. 9 Na han­bu vy­j­dú tí, čo spracúvajú ľan, česačky i tkáči zbled­nú. 10 Skľúčení budú tí, čo ho majú tkať, a všet­ci náden­níci budú užialení. 11 Či sú len bláz­ni kniežatá Cóanu; múd­ri rad­covia faraóna sú hlúpou radou. Akože môžete po­vedať faraónovi: Ja pat­rím k mudr­com a od­vekým kráľom. 12 Kdeže sú tvoji mudr­ci? Nech ti oznámia a dajú vedieť, čo roz­hodol Hos­podin moc­nos­tí o Egyp­te! 13 Zbláz­nili sa kniežatá Cóanu, pod­vedené sú kniežatá Mem­fisu, vod­covia jeho kmeňov pod­vied­li Egypt. 14 Hos­podin nalial do ich vnút­ra ducha zmät­ku, aby do zmät­ku uvied­li Egypt v každom jeho skut­ku, ako sa zmieta opitý vo svojom vý­vrat­ku. 15 A Egyp­tu sa nez­darí nijaké dielo, ktoré vy­koná či hlava či chvost, pal­mová ratolesť alebo trs­tina. Obrátenie Egypta a Asýrie16 V ten deň bude Egypt ako ženy: chvieť a strachovať sa bude pred rukou Hos­podina moc­nos­tí, ktorou máva nad ním. 17 A jud­ská zem bude hrôzou pre Egypt; každý, komu ju pri­pomenú, bude sa ľakať pre zámer Hos­podina moc­nos­tí, ktorý roz­hodol proti ne­mu. 18 V ten deň bude v Egyp­te päť miest, ktoré budú hovoriť kanaán­skou rečou a pri­sahať ver­nosť Hos­podinovi moc nos tí. Jed­no z nich sa bude volať Mes­to sln­ka. 19 V ten deň Hos­podin moc­nos­tí bude mať ol­tár v Egyp­te a na jeho hranici po­svät­ný stĺp bude pat­riť Hos­podinovi. 20 Ten bude znamením a sved­kom pre Hos­podina moc­nos­tí v Egyp­te. Keď budú volať o po­moc pred svojimi utláčateľmi, pošle im zá­chran­cu, aby bojoval a vy­slobodil ich. 21 A Hos­podin sa dá po­znať Egyp­tu; Egypťania budú po­znať Hos­podina v ten deň, budú Ho uc­tievať a zábit­nými a po­kr­movými obeťami Mu budú dávať sľuby a pl­niť ich. 22 Hos­podin bude biť Egypt, biť, ale uzdraví ho, takže sa ob­rátia k Hos­podinovi; dá sa im uprosiť a uzdraví ich. 23 V ten deň po­vedie hrad­ská z Egyp­ta do Asýrie; Asýria príde do Egyp­ta a Egypt do Asýrie; Egypt bude konať boho­službu s Asýri­ou. 24 V ten deň Iz­rael ako tretí s Egyp­tom a Asýri­ou bude upro­stred zeme požeh­naním, 25 ktorým ich urobil Hos­podin moc­nos­tí slovami: Požeh­naný buď Egypt, môj ľud, i Asýria, dielo mojich rúk, a Iz­rael, moje dedičné vlast­níc­tvo.

EvanjelickýIzaiáš19