EvanjelickýIzaiáš20

Izaiáš

Prorok ako znak a znamenie1 V roku, keď prišiel do Ašdódu tar­tán , ktorého po­slal asýr­sky kráľ Sar­gon - a bojoval proti Ašdódu, aj ho dobyl - 2 v tom čase hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, syna Ámócov­ho: Choď, zo­bleč si vrecovinu z bedier a vy­zuj si obuv z nôh! 3 Vtedy riekol Hos­podin: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil tri roky na­hý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš, 4 tak poženie asýr­sky kráľ zajat­cov Egyp­ta a od­vlečených z Kúšu, chlap­cov i star­cov, na­hých a bosých, s holým za­dkom, na han­bu Egyp­ta. 5 Po­tom sa zdesia a za­han­bia pre Kúš, svoju nádej, a pre Egypt, svoju oz­dobu. 6 A ten deň po­vedia obyvatelia toh­to po­brežia: Hľa, tak sa vodí našej nádeji, ku ktorej sme sa utiekali o po­moc, aby nás oslobodila od asýr­skeho kráľa. Ako unik­neme my sami?

EvanjelickýIzaiáš20