EvanjelickýIzaiáš45

Izaiáš

1 Tak­to vraví Hos­podin svoj­mu po­mazanému Kýrovi - jeho som uchopil za pravicu, aby som pod­manil pred ním národy a uvoľnil opas­ky z bedier kráľov. Po­ot­váram pred ním vráta, a brány ne­os­tanú za­vreté. 2 Ja pôj­dem pred tebou a po­urov­návam hrob­liny, bron­zové vráta roz­bijem a po­od­tínam želez­né závory. 3 Vy­dám ti po­klady z tem­nos­ti i po­skrývané zásoby, aby si po­znal, že ja som Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý som ťa po­volal menom. 4 Pre môj­ho sluhu Jákoba a pre Iz­raela, môj­ho vy­volen­ca, som ťa po­volal tvojím menom. Vľúd­ne som ťa oslovil, hoci si ma ne­poz­nal. 5 Ja som Hos­podin, a nieto iného, ok­rem mňa nieto Boha, opásal som ťa, hoci si ma ne­poz­nal. 6 Aby po­znali od východu sln­ka i od jeho západu, že ok­rem mňa nieto ni­koho. Ja som Hos­podin, a nieto viac ni­koho! 7 Ja for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hos­podin, ktorý to všet­ko robí. 8 Rosu daj­te nebesá zhora a ob­laky nech lejú spravod­livosť! Nech sa ot­vorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravod­livosť; ja, Hos­podin, som to stvoril. Proti nespokojencom s Božím riadením9 Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvor­com, hoci je črepom medzi hlinenými črep­mi! Či po­vie hlina hr­nčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo ne­má cenu? 10 Beda tomu, kto vraví ot­covi: Čo plodíš? alebo žene: Čo rodíš? 11 Tak­to vraví Hos­podin, Svätý Iz­raela a jeho Tvor­ca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete roz­kazovať? 12 Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej; ja, moje ruky roz­vinuli nebesá, a ja som ustanovil všet­ky ich voje. 13 Ja som ho z milos­ti vzbudil a ja urov­nám všet­ky jeho ces­ty. On vy­staví moje mes­to a pre­pus­tí zajatých môj­ho ľudu bez výkup­ného, bez ú­plat­ku - hovorí Hos­podin moc­nos­tí. Národy poznajú pravého Boha14 Tak­to vraví Hos­podin: Výnos Egyp­ta a zisk Kúša, Sabej­ci - uras­tení mužovia - prej­dú k tebe a budú tvoji, za tebou budú chodiť v putách. Pred tebou sa budú klaňať a k tebe sa budú mod­liť: Len v tebe je Boh, a ni­kde inde nieto Boha. 15 Vskut­ku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Iz­raela. 16 Na han­bu a po­smech vy­j­dú všet­ci, s po­tupou odídu tvor­covia modiel. 17 Iz­rael bude za­chránený Hos­podinom, večnou spásou. Ne­vyj­de na han­bu ani na po­smech na večné veky. Hospodinov plán má spásny cieľ18 Tak­to vraví Hos­podin, ktorý stvoril nebesá - On je Boh, ktorý stvár­nil zem a ustanovil ju, On ju založil; - ne­stvoril ju na to, aby os­tala pus­tou, ale pri­pravil ju na bývanie: Ja som Hos­podin, a nieto iného. 19 Nehovoril som v skrytos­ti na tem­nom mies­te zeme. Jákobov­mu po­tom­stvu som ne­povedal: Hľadaj­te ma v práz­dnote! Ja, Hos­podin, hovorím prav­du, zves­tujem oprav­divo. 20 Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa pri­blížte, utečen­ci z po­hanov. Ne­vedomí sú, ktorí nosia svoje drevené mod­ly, i tí, čo sa mod­lia k bohu, ktorý ne­môže po­môcť. 21 Oznám­te to a pred­ložte! Nech sa spolu radia: Kto to od­dáv­na zves­toval a pred­povedal od vekov? Či nie ja, Hos­podin? Veď nieto Boha ok­rem mňa. Boha spravod­livého a Spasiteľa nieto ok­rem mňa. 22 Ob­ráťte sa ku mne a daj­te sa za­chrániť, všet­ky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto. 23 Pri­sahal som sám na seba, z mojich úst vy­šla prav­da, slovo, ktoré sa ne­vráti, že predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude pri­sahať a vy­znávať: 24 Len v Hos­podinovi mám spásu a moc; k Nemu prídu a za­han­bia sa všet­ci, ktorí sa zlos­tia na Neho; 25 v Hos­podinovi náj­de spásu a chválu všet­ko po­tom­stvo Iz­raela.

EvanjelickýIzaiáš45