EvanjelickýIzaiáš34

Izaiáš

Súd nad Edómom1 Pri­stúp­te, kmene, aby ste počuli, a načúvaj­te, národy! Nech čuje zem, i čo ju na­pĺňa, svet, a všet­ko, čo ras­tie na ňom! 2 Lebo Hos­podin je na­hnevaný na všet­ky národy a naz­los­tený na ich všet­ky voj­ská. Určil ich hubiacej kliat­be, vy­dal ich na za­bitie. 3 Ich po­bitých po­hodia, vznesie sa zápach z ich mŕt­vol, vr­chy sa roz­pus­tia od ich krvi 4 a rozp­lynú sa všet­ky voje nebies, nebesá sa zvinú ako knižný zvitok a všetok ich voj zväd­ne, ako väd­ne lís­tie viniča, ako zväd­nuté lís­tie padá z figov­níka. 5 Lebo môj meč je hnevom opojený v nebi, aj­hľa, zo­stúpi na Edóm, na ľud, čo som predurčil súdu hubiacou kliat­bou. 6 Meč Hos­podinov je pl­ný kr­vi, je pre­siak­nutý tukom a kr­vou jah­niat a koz­lov, tukom z ob­ličiek baranov; lebo Hos­podin má obeť v Boc­re, veľké za­bíjanie v Edóme. 7 Divé byvoly pad­nú s nimi a jun­ce s býk­mi. Ich krajina pre­siak­ne kr­vou a ich zem bude pre­sýtená tukom. 8 Lebo Hos­podin určil deň po­msty, rok od­platy od­por­com Si­ona. 9 A po­toky Edómu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru; jeho krajina bude horiacou smolou. 10 Ne­uhas­ne ani v noci ani vo dne, na večnosť bude z nej vy­stupovať dym. Cez po­kolenia ostane spus­tošenou, ni­kto ne­prej­de cez ňu na večné časy. 11 Usadí sa v nej pelikán a jež, usalaší sa tam výr a kr­kavec. Vy­strie na ňu šnúru zmät­ku a olov­nicu pus­toty. 12 Jej šľach­tici zvolajú: Nieto tam kráľov­stva! A bude po všet­kých jej kniežatách. 13 Tŕním za­ras­tú jej paláce, burinou a bodľačou jej pev­nos­ti; bude br­lohom šakalov a obyd­lím pre pšt­rosy. 14 Tam sa bude stretať step­ná zver s hy­enami, príšery púšte ozývať sa budú svojim druhom; tam sa znesie aj Lílít a náj­de si mies­to od­počin­ku. 15 Tam sa za­hniez­di sova a znesie vaj­cia, naďob­ne ich a vy­liah­ne vo svojom tieni; tam sa budú zlietať aj supy, stretať sa jeden s druhým. 16 Hľadaj­te v knihe Hos­podinovej a čítaj­te, ani jed­no z toho nechýba, lebo ús­ta Hos­podinove to roz­kázali a Jeho Duch ich zhromaždil. 17 On im hodil žreb, Jeho ruka im meracím pásom pri­delila krajinu. Večne ju budú vlast­niť, po všet­ky po­kolenia budú v nej bývať.

EvanjelickýIzaiáš34