EvanjelickýIzaiáš47

Izaiáš

Súd nad Bábelom1 Zo­stúp a sad­ni si do prachu, pan­na, dcéra Babylonu, sad­ni si na zem bez trónu, dcéra Chal­dej­ska! Lebo už ťa viac nebudú volať jem­nou a nežnou. 2 Vez­mi si mlynček, meľ múku, od­haľ svoj závoj, zdvih­ni si vlečku šiat, od­haľ lýt­ka, broď sa cez rieky. 3 Od­halí sa tvoja na­hota, ukáže sa tvoja po­tupa. Po­mstím sa, a ni­komu sa nedám uprosiť, hovorí 4 náš Vy­kupiteľ: Jeho meno je Hos­podin moc­nos­tí, Svätý Iz­raela. 5 Seď ticho a vstúp do tem­noty, dcéra Chal­dej­ska, už ťa nenaz­vú vlád­kyňou kráľovs­tiev. 6 Hneval som sa na svoj ľud, znes­vätil som svoje dedičs­tvo a vy­dal som ich do tvojej moci; ne­mala si k nim milo­sr­den­stva, star­ca si veľmi zaťažovala svojím jar­mom. 7 Po­vedala si: Naveky ostanem večnou vlád­kyňou. Ne­vzala si si to k srd­cu, ne­pomys­lela si na koniec. 8 Teraz však počúvaj, roz­košnica, čo bývaš v bez­pečí a mys­líš si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac; nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bez­det­nosť. 9 Ale obi­dve tieto veci ťa za­siah­nu, a to naraz, v jeden deň, bez­det­nosť i vdov­stvo na­pl­no ťa za­siah­nu na­priek tvojim mnohým čarodej­stvám, na­priek tvojim moc­ným bosorác­tvam. 10 Bola si bez­pečná vo svojej nešľachet­nos­ti, vravela si: Nik ma ne­vidí. Tvoja múd­rosť a tvoje umenie ťa zvied­li a mys­lela si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac. 11 Ale príde na teba po­hroma, nedokážeš ju zažeh­nať čarami, pri­pad­ne na teba záhuba, nebudeš ju môcť od­vrátiť; príde na teba zrazu skaza, ani sa nenaz­dáš. 12 Vy­stúp teda so svojím bosorác­tvom a s množs­tvom svojich čarov, o ktoré si sa usilovala od svojej mlados­ti, azda si po­môžeš, azda naženieš strach. 13 Unavila si sa množs­tvom svojich plánov; nech vstanú a po­môžu ti astro­lógovia, ktorí po­zorujú hviez­dy, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. 14 Aj­hľa, budú ako slama; oheň ich spáli, nezach­ránia si život z do­sahu plameňa. Nebude to uhlík na zo­hriatie, ani oheň, aby sa moh­lo pri ňom po­sedieť. 15 Tak po­chodíš s tými, o ktorých si sa usilovala a ktorí sa s tebou stýkali od tvojej mlados­ti. Každý sa bude po­tácať svojou stranou, ni­kto ťa nezach­ráni.

EvanjelickýIzaiáš47