EvanjelickýIzaiáš56

Izaiáš

Spása patrí aj cudzincom1 Tak­to vraví Hos­podin: Za­chovávaj­te právo, konaj­te spravod­livo, lebo moja spása je blíz­ko, už príde, a moja zá­chrana už sa zjaví. 2 Blaho­slavený je muž, čo tak koná, a človek, čo sa toho drží: pred znes­vätením za­chováva sviatočný deň, chráni si ruku, aby ne­páchala nijaké zlo. 3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pri­pojil k Hos­podinovi: Hos­podin ma cel­kom od­delí od svoj­ho ľudu! A nech ne­povie eunuch: Aj­hľa, som suchý strom! 4 Lebo tak­to vraví Hos­podin eunuchom, ktorí za­chovávajú moje sviatočné dni od­počin­ku, volia si to, v čom ja mám záľubu, a držia sa mojej zmluvy: 5 Vo svojom dome a medzi svojimi múr­mi dám im po­mník a meno lepšie, ako sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nebude vy­treté. 6 A cudzin­cov, čo sa pri­poja k Hos­podinovi, aby Mu slúžili a milovali meno Hos­podinovo, aby sa stali Jeho služob­ník­mi, všet­kých, ktorí chránia sviatočný deň pred znes­vätením a držia sa pev­ne mojej zmluvy, 7 za­vediem na svoj svätý vrch a po­teším ich vo svojom dome mod­lit­by. Ich zápaly a zábit­ky budú obľúbené na mojom ol­tári, lebo môj dom sa bude volať domom mod­lit­by pre všet­ky národy. 8 Výrok Hos­podina, Pána, ktorý zhromažďuje rozp­týlených Iz­raela: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších. Nezodpovednosť vodcov národa9 Všet­ky poľné zvieratá, všet­ky les­né zvieratá, poďte žrať! 10 Všet­ci jeho strážcovia sú slepí, nič ne­vedia, všet­ci sú ne­mí psi, ne­vládzu štekať. Polihujúc snívajú, radi driemu. 11 Sú to pažraví psi, ktorí ne­poz­najú sýtosť. A sú to pas­tieri, ktorí ne­vedia byť múd­ri. Všet­ci sa ob­racajú svojou ces­tou, každý bez výnim­ky za svojím zis­kom. 12 Poďte, prinesiem víno, a na­pime sa opoj­ného nápoja; zaj­trajší deň bude ako dnešok, nad­mieru hoj­ný.

EvanjelickýIzaiáš56