RoháčekIzaiáš65,20

Izaiáš 65:20

Nebude od­tiaľ viacej dieťaťa, k­toré by žilo iba nie­koľko dní, ani star­ca, ktorý by ne­vy­pl­nil svojich dňov. Lebo chlapec zo­mrie, keď mu bude sto rokov, a hriešnikovi, keby mu bolo i sto rokov, bude sa zlorečiť.


Verš v kontexte

19 A budem plesať nad Jeruzalemom a radovať sa budem nad svojím ľudom, ani sa v ňom viacej ne­počuje hlas plaču ani hlas kriku. 20 Nebude od­tiaľ viacej dieťaťa, k­toré by žilo iba nie­koľko dní, ani star­ca, ktorý by ne­vy­pl­nil svojich dňov. Lebo chlapec zo­mrie, keď mu bude sto rokov, a hriešnikovi, keby mu bolo i sto rokov, bude sa zlorečiť. 21 Na­staväjú domov a budú bývať v nich; nasadia viníc a budú jesť ich ovocie.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

20 Nebude od­tiaľ viacej dieťaťa, k­toré by žilo iba nie­koľko dní, ani star­ca, ktorý by ne­vy­pl­nil svojich dňov. Lebo chlapec zo­mrie, keď mu bude sto rokov, a hriešnikovi, keby mu bolo i sto rokov, bude sa zlorečiť.

Evanjelický

20 Nebude tam už dieťaťa, ktoré by žilo len nie­koľko dní, ani star­ca, ktorý by si ne­vy­pl­nil dni, lebo mláden­com bude ten, kto zo­mrie storočný, ale hriešnika budú tak pre­klínať, aby len sto rokov dožil.

Ekumenický

20 Nebude tam viac dieťa, čo žije len pár dní, ani starec, ktorý by nezakúsil pl­nosť svojich dní. Mladík zo­mrie ako storočný, ale storočný hriešnik bude pre­kliaty.

Bible21

20 Už nikdy tam ne­bu­de dítě, které by zemře­lo po pár dnech, a ne­bu­de tam ani stařec, který by nena­plnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za pro­klat­ce.