EvanjelickýIzaiáš53,7

Izaiáš 53:7

Strápený po­kor­ne tr­pel, a ne­ot­voril ús­ta ako baránok vedený na za­bitie, a ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá umĺk­ne pred svojimi strihačmi.


Verš v kontexte

6 My všet­ci sme blúdili ako ov­ce, všet­ci sme chodili vlast­nou ces­tou. Hos­podin spôsobil, aby ho za­siah­la ne­právosť všet­kých nás. 7 Strápený po­kor­ne tr­pel, a ne­ot­voril ús­ta ako baránok vedený na za­bitie, a ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá umĺk­ne pred svojimi strihačmi. 8 Väzením a súdom bol od­stránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vy­ťatý z krajiny živých, pre vinu svoj­ho ľudu bol zbitý.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

7 Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dob­rovoľne a ne­ot­voril svojich úst; vedený bol ako baránok na za­bitie a zanemel ako ov­ca, k­torá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a ne­ot­voril svojich úst.

Evanjelický

7 Strápený po­kor­ne tr­pel, a ne­ot­voril ús­ta ako baránok vedený na za­bitie, a ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá umĺk­ne pred svojimi strihačmi.

Ekumenický

7 Bol trápený a on sa nechal ponižovať, ne­ot­voril ús­ta, ako baránok vedený na za­bitie; ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá onemie pred strihačom.

Bible21

7 Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl ve­den jako beránek, jak ovce před stři­hači oněměl, ústa ne­o­tevřel.