RoháčekJeremiáš1

Jeremiáš

Jeremiášov rod, vek a jeho povolanie.1 Slová Jeremiáša, syna Hil­kiášov­ho, z kňazov, ktorí boli v Anatóte v zemi Ben­jaminovej, 2 ku ktorému sa stalo slovo Hos­podinovo za dní Joziáša, syna Amonov­ho, jud­ského kráľa, v trinás­tom roku jeho kraľovania, 3 a stávalo sa za dní Jehojakima, syna Joziášov­ho, jud­ského kráľa, a tak až do kon­ca jedenás­teho roku Cedekiáša, syna Joziášov­ho, jud­ského kráľa, až do od­vedenia Jeruzalema v piatom mesiaci do zajatia. 4 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 5 Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vy­šiel zo života, po­svätil som ťa, za proroka národom som ťa dal. 6 A ja som po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, hľa, veď ja ne­viem hovoriť, lebo som dieťa! 7 A Hos­podin mi riekol: Ne­povedz: Som dieťa! Ale ku komukoľvek ťa pošlem, poj­deš, a všet­ko, čokoľvek ti pri­kážem, budeš hovoriť. 8 Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vy­trh­nul, hovorí Hos­podin. 9 A Hos­podin vy­strel svoju ruku a dot­kol sa mojich úst a riekol mi Hos­podin: Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst. 10 Vidzže, ustanovil som ťa tohoto dňa nad národami a nad kráľov­stvami, aby si plienil a boril, hubil a búral, staväl a sadil. Videnie: mandlový prút. Zlé od severa.11 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: Čo vidíš Jeremiášu? A ja som po­vedal: Vidím šakédový, mand­lový prút. 12 A Hos­podin mi riekol: Dob­re vidíš, lebo ja som šokéd, b­dejem nad svojím slovom, aby som ho vy­konal. 13 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po druhé po­vediac: Čo vidíš? A po­vedal som: Vidím hr­niec, k­torý vrie, a ktorého pred­ná strana je od severa. 14 A Hos­podin mi riekol: Od severa sa roz­púta zlé na všet­kých obyvateľov zeme. 15 Lebo hľa, za­volám na všet­ky čeľade kráľovs­tiev severa, hovorí Hos­podin, a prij­dú a po­stavia každý svoju stolicu pri vchode do brán Jeruzalema a proti všet­kým jeho múrom do­okola a proti všet­kým mes­tám Jud­ska. 16 A budem hovoriť nad nimi svoje súdy pre všet­ku ich zlosť, pre­tože ma opus­tili a kadili iným bohom a klaňali sa dielam svojich rúk. Nebáť sa protivníkov Božích.17 Pre­to ty pre­páš svoje bed­rá a vstanúc budeš im hovoriť všet­ko, čo ti ja pri­kážem. Nedes sa ich, aby som ťa ne­predesil pred nimi. 18 A ja, hľa, dal som ťa dnes za ohradené mes­to a za želez­ný stĺp a za medené múry proti celej zemi, p­roti kráľom Jud­ska, p­roti jeho kniežatám, p­roti jeho kňazom a p­roti ľudu zeme. 19 A budú bojovať proti tebe, ale ťa ne­premôžu, lebo ja som s tebou, hovorí Hos­podin, aby som ťa vy­tr­hol.

RoháčekJeremiáš1