RoháčekIzaiáš20,6

Izaiáš 20:6

A tak po­vie obyvateľ tohoto os­trova toho dňa: Hľa, tak pochodili tí, ku ktorým sme vzhliadali v dôvere, kam sme sa utiekali o po­moc, aby sme boli vy­tr­hnutí a za­chránení pred kráľom As­sýrie! Jako by sme tedy my ušli?!


Verš v kontexte

4 tak poženie p­red sebou assýrsky kráľ zajatých Egyp­ta a pre­síd­len­cov Kúša, mladých i starých, na­hých a bosých, a to s ob­naženými za­dky, na­hotu Egyp­ta. 5 A budú sa desiť a han­biť pre Kúša, ku ktorému vzhliadali v dôvere, a pre Egypt, svoju chlúbu. 6 A tak po­vie obyvateľ tohoto os­trova toho dňa: Hľa, tak pochodili tí, ku ktorým sme vzhliadali v dôvere, kam sme sa utiekali o po­moc, aby sme boli vy­tr­hnutí a za­chránení pred kráľom As­sýrie! Jako by sme tedy my ušli?!

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak po­vie obyvateľ tohoto os­trova toho dňa: Hľa, tak pochodili tí, ku ktorým sme vzhliadali v dôvere, kam sme sa utiekali o po­moc, aby sme boli vy­tr­hnutí a za­chránení pred kráľom As­sýrie! Jako by sme tedy my ušli?!

Evanjelický

6 A ten deň po­vedia obyvatelia toh­to po­brežia: Hľa, tak sa vodí našej nádeji, ku ktorej sme sa utiekali o po­moc, aby nás oslobodila od asýr­skeho kráľa. Ako unik­neme my sami?

Ekumenický

6 Obyvatelia po­brežia v ten deň po­vedia: Tak sa to skončilo s našou nádejou, ku ktorej sme sa utiekali o pomoc, aby sme boli oslobodení od asýr­skeho kráľa. Akože by sme my sami unik­li?

Bible21

6 V ten den řeknou obyva­te­lé to­ho­to po­břeží: ‚Po­hleď­te, jak do­pad­li ti, na něž jsme spo­léha­li a k ni­mž jsme se ob­race­li o po­moc, aby nás osvo­bo­di­li od asyr­ského krále! Jak po­tom unikne­me my?‘“