RoháčekJeremiáš50

Jeremiáš

Babylon bude podvrátený. Izrael bude vykúpený.1 Slovo, ktoré hovoril Hos­podin proti Babylonu, proti zemi Chal­dejov, skr­ze proroka Jeremiáša: 2 Oznám­te medzi národami, rozh­lás­te a vy­z­dvih­nite prápor, rozh­lás­te, nezataj­te! Po­vedz­te: Babylon bude vzatý, Bél sa bude han­biť, Merodach sa bude desiť, jeho mod­ly sa budú han­biť, jeho ukydaní bohovia budú zdr­tení. 3 Lebo vy­j­de naň hore národ od severa; ten ob­ráti jeho zem na pus­tinu, a nebude v nej obyvateľa. Všet­ko, od človeka až do hoväda, uj­de, ta odíde. 4 V tých dňoch a v tom čase, hovorí Hos­podin, prij­dú synovia Iz­raelovi, oni i synovia Júdovi spolu; poj­dú po­zvoľna plačúc a budú hľadať Hos­podina, svoj­ho Boha. 5 Budú sa pýtať po Si­one a svojou tvárou na cestu sem ob­rátení, po­vedia: Poďte! A pri­poja sa k Hos­podinovi večnou sm­luvou, k­torá nebude za­bud­nutá. 6 Môj ľud je stádom hynúcich oviec; ich pas­tieri pôsobia to, že blúdia, ob­rátili ich na vr­chy, chodia s vr­chu na pahor; za­bud­li na mies­to, na ktorom sa klád­li na od­počinok. 7 Všet­ci, k­de ich ktorí naj­dú, tam ich zožierajú. A ich protiv­níci hovoria: Nedopúšťame sa viny, zato že hrešili proti Hos­podinovi, p­roti príbytku spraved­livos­ti a nádeje svojich ot­cov, p­roti Hospodinovi. 8 Uj­dite zp­ro­stred Babylona a vy­j­dite zo zeme Chal­dejov a buďte jako koz­li pred stádom oviec! 9 Lebo hľa, ja vzbudím a do­vediem hore na Babylon shromaždenie veľkých národov zo zeme severa, a zriadia sa proti nemu do boja; od­tiaľ bude vzatý. Ich strely jako ­strely hrdinu, ktorý uvodí sirobu; ne­vráti sa práz­dno. 10 A tak bude zem Chaldejov za korisť; všet­ci, ktorí ju budú koris­tiť, na­sýtia sa, hovorí Hos­podin. 11 Pre­to, že sa radujete, pre­to, že plesáte, vy, ktorí olupujete moje dedičs­tvo, pre­to, že skáčete jako jalovica, ktorá šliapuc tlačí z­božie, a reh­cete jako moc­né kone: 12 Han­biť sa bude vaša mater veľmi, rumenieť bude od studu tá, ktorá vás porodila. Hľa, najposlednejším z národov, púšťou, vy­práh­lou zemou a pus­tinou bude. 13 Pre veľký hnev Hos­podinov nebude obyd­lená, ale bude celá pus­tou pu­statinou. Každý, kto poj­de pop­ri Babylone, zdesí sa a zhík­ne nad všet­kými jeho úder­mi. 14 Pri­prav­te sa proti Babylonu do boja, na­okolo všet­ci, ktorí naťahujete lučište! Strieľaj­te do neho, neľutuj­te strely, lebo hrešil proti Hos­podinovi. 15 Kričte proti nemu na­okolo! Pod­dal sa; jeho bašty pad­ly, jeho múry sú zborené; lebo je to po­msta Hos­podinova. Po­mstite sa na ňom! Ako robil, urob­te jemu! 16 Vy­plieňte roz­sievača z Babylona i toho, kto berie do ruky srp v čas žat­vy. Pred násil­ným mečom ob­ráti sa každý ku svoj­mu ľudu, a budú utekať každý do svojej zeme. 17 Iz­rael je za­plašenou ov­cou; k­torú zahnali ľvi. Pr­vý ho zožieral as­sýr­sky kráľ, a ten­to po­sled­ný mu polámal kos­ti, Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ. 18 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Hľa, navštívim babylon­ského kráľa i jeho zem, ako som navštívil as­sýr­skeho kráľa. 19 A do­vediem Iz­raela zpät do jeho príbyt­ku, a bude sa pásť na Kar­mele a v Bázane, a na vr­chu Ef­rai­movom a v Gileáde sa bude sýtiť jeho duša. 20 V tých dňoch a v tom čase, hovorí Hos­podin, bude sa hľadať ne­právosť Iz­raelova, a nebude jej; budú sa hľadať hriechy Júdove, ale sa nenaj­dú, lebo od­pus­tím tým, ktorých ponechám žiť. 21 Proti zemi Merataim, iď hore proti nej a proti obyvateľom Pekóda! Pus­toš a za­hlaď s kliat­bou ú­pl­nej záhuby, ženúc sa za nimi, hovorí Hos­podin, a učiň všet­ko tak, ako ti pri­kazujem. 22 Hukot boja v zemi a veľké skrúšenie! 23 Ako je porúbané a skrúšené kladivo celej zeme! Jako je Babylon ob­rátený na pus­tú pus­tinu medzi národami! 24 Na­stavil som ti osíd­lo, aj si sa lapil, Babylone, a ty si ne­vedel o tom; bol si naj­dený aj do­chytený, pre­tože si sa po­stavil Hos­podinovi na od­por. 25 Hos­podin ot­voril svoj po­klad a vy­niesol od­tiaľ nástroje svoj­ho zúrivého hnevu, lebo je to práca Pána Hos­podina Zá­stupov v zemi Chal­dejov. 26 Poďte na ňu od kon­ca zeme, pootvárajte jej stodoly, po­hádžte ju všet­ku na kopu jako snopy a za­hlaďte ju s kliat­bou ú­pl­nej záhuby, nech nezos­tane z nej ničoho! 27 Po­bite všet­kých jej jun­cov, nech sídu dolu na za­bitie! Beda im, lebo prišiel ich deň, čas ich navštívenia! 28 Hlas utekajúcich a unik­lých z Babylon­skej zeme, aby oznámili na Si­one po­mstu Hos­podina, našeho Boha, po­mstu jeho chrámu. 29 Svolaj­te proti Babylonu strel­cov, všet­kých, ktorí naťahujú lučište, položte sa proti nemu do­okola táborom! Nech mu neni unik­nutia! Od­plaťte mu podľa jeho skut­ku! Všet­ko tak, ako robil, urob­te jemu! Lebo sa v pýche po­z­dvihoval proti Hos­podinovi, proti svätému Iz­raelov­mu. 30 Pre­to popadajú jeho mláden­ci na jeho uliciach, a všet­ci jeho bojov­ní mužovia umĺk­nu toho dňa, hovorí Hos­podin. 31 Hľa, ja som proti tebe, pýcho! hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov. Lebo prišiel tvoj deň, čas, aby som ťa navštívil. 32 A tak kles­ne pýcha a pad­ne a nebude mať ni­koho, kto by po­z­dvihol. - A zanietim oheň v jeho mes­tách, ktorý požerie všet­ko vôkol neho. 33 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Utis­kovaní synovia Iz­raelovi i synovia Júdovi spolu, a všet­ci, ktorí ich zajali, držia ich, nech­cú ich pre­pus­tiť. 34 Ale ich Vy­kupiteľ je sil­ný, ktorého meno je Hos­podin Zá­stupov! Je is­té, že bude riešiť ich pravotu, aby spôsobil zemi po­koj a moc­ne znepokojil obyvateľov Babylona. 35 Meč na Chal­dejov, hovorí Hos­podin, a na obyvateľov Babylona, i na jeho kniežatá a na jeho múd­rych. 36 Meč na már­not­lachov, aby ospros­teli; meč na jeho hr­dinov, aby sa predesili! 37 Meč na jeho kone i na jeho vozy i na všet­ku tú smes, ktorá je v jeho strede, a budú ženami! Meč na jeho po­klady, a budú rozch­vátané. 38 Sucho na jeho vody, a vy­schnú, lebo je to zem rytín, a pri strašidel­ných mod­lách bláz­nia. 39 Pre­to v nej budú bývať divé mačky s hy­enami, a budú v nej bývať pšt­rosi; nebude viacej obyd­lená na večnosť ani nebude obývaná až na po­kolenie a po­kolenie. 40 A bude to jako Božie pod­vrátenie Sodomy a Gomory a jej súsedov, hovorí Hos­podin; ni­kto tam nebude bývať, ani v nej nebude po­hos­tíniť syn človeka. 41 Hľa, ľud prij­de od severa a veľký národ a mnohí kráľovia, zo­budiac sa po­vs­tanú od najďaľších končín zeme. 42 Po­chytia lučište a piku; ukrut­ní sú a nezľutujú sa; ich hlas bude hučať ako more, a poj­dú na koňoch; pri­pravení, jako muž do boja, p­rij­dú na teba, dcéro Babylona! 43 Keď počuje babylon­ský kráľ zvesť o nich; klesnú jeho ruky be­z­vlád­ne; úz­kosť ho po­chytí, bolesť ako ženu, ktorá ide porodiť. 44 Hľa, poj­de hore jako lev od dôs­toj­nos­ti Jor­dána hore proti pev­nému byd­lis­ku. Ale ich náh­le po­hnem na útek s neho a toho, kto je vy­volený, ustanovím nad ním. Lebo kto je mne rov­ný? A kto mi stanoví deň, pravotiť sa so mnou? Alebo kde, kto je ten pas­tier, ktorý by sa po­stavil predo mnou? 45 Pre­to počuj­te radu Hos­podinovu, ktorú uradil proti Babylonu, a jeho myšlien­ky, ktoré si umyslel proti zemi Chal­dejov! Is­tot­ne ich roz­vláčia maličkí stáda; is­tot­ne spolu s nimi spus­tošia aj ich bydlisko. 46 Od hlasu, že je dochytený Babylon, za­trasie sa zem, a medzi národami sa počuje krik.

RoháčekJeremiáš50