RoháčekJeremiáš21

Jeremiáš

Cedekiášovi ohlasuje porážku. Kázeň domu kráľovmu.1 Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hos­podina vtedy, keď po­slal k nemu kráľ Cedekiáš Pašchúra, syna Mal­kiášov­ho, a Cefaniáša, syna Maaseiášov­ho, kňaza, po­vediac: 2 Nože sa opýtaj za nás Hos­podina, lebo Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, bojuje proti nám: či snáď ne­učiní s nami Hos­podin podľa všet­kých svojich divov, a odíde od nás hore. 3 A Jeremiáš im riekol: Tak­to po­viete Cedekiášovi: 4 Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Hľa, zvr­tnem vojen­né nás­troje, ktoré vo vašich rukách, ktorými bojujete proti babylon­skému kráľovi a proti Chal­dejom, ktorí vás ob­liehajú zvon­ku za múrom, a shromaždím ich do­pro­stred tohoto mes­ta. 5 A je budem bojovať proti vám vy­stretou rukou a sil­ným ramenom, a v hneve, v prch­livos­ti a vo veľkom vzteku. 6 A zbijem obyvateľov tohoto mes­ta, a to jako človeka tak i hovädo; po­mrú velikým morom. 7 A po­tom, hovorí Hos­podin, vydám Cedekiáša, jud­ského kráľa, i jeho služob­níkov i ľud i tých, ktorí pozostanú v tom­to mes­te po more, po meči a po hlade, do ruky Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, a do ruky ich ne­priateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a po­bije ich os­trím meča; nezľutuje sa nad nimi ani nebude šet­riť ani sa ne­zmiluje. 8 A tomuto ľudu po­vieš: Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, kladiem pred vás ces­tu života a ces­tu smr­ti. 9 Ten, kto zo­stane bývať v tom­to mes­te, zo­mrie od meča, hladu a moru; ale ten, kto vy­j­de a prej­de k Chal­dejom, ktorí vás ob­liehajú, bude žiť, a jeho duša mu bude za korisť. 10 Lebo som ob­rátil svoju tvár proti tomuto mes­tu na zlé a nie na dob­ré, hovorí Hos­podin. Bude vy­dané do ruky babylon­ského kráľa, a spáli ho ohňom. 11 A čo sa týka domu jud­ského kráľa, počuj­te slovo Hos­podinovo! 12 Dome Dávidov, tak­to hovorí Hos­podin: Súďte súd za rána a vy­trh­nite olupovaného z ruky utlačovateľa, aby ne­vyšla moja prch­livosť ako oheň a nehorela, a nebolo by toho, kto by uhasil, pre nešľachet­nosť vašich skut­kov! 13 Hľa, p­rij­dem na teba, obyvateľko údolia, skaly na rovine, hovorí Hos­podin, na vás, ktorí hovoríte: Kto sos­túpi na nás, a kto voj­de do našich príbyt­kov? 14 A navštívim vás podľa ovocia vašich skut­kov, hovorí Hos­podin, a zanietim oheň v jeho lese, v lese Jeruzalema, ktorý požerie všet­ko, čo je okolo neho.

RoháčekJeremiáš21