RoháčekJeremiáš25

Jeremiáš

Preto, že slúžili modlám a neobrátili sa, budú zajatí sedemdesiat rokov.1 Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi o všet­kom ľude Júdovom v štvr­tom roku Jehojakima, syna Joziášov­ho, jud­ského kráľa. (To bol prvý rok Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa) 2 s­lovo, ktoré hovoril prorok Jeremiáš o všet­kom ľude Júdovom a všet­kým obyvateľom Jeruzalema po­vediac: 3 Od trinás­teho roku Joziáša, syna Amonov­ho, jud­ského kráľa, až do tohoto dňa, toto už dvad­saťt­ri rokov stávalo sa slovo Hos­podinovo ku mne, a hovoril som vám ho vstávajúc skoro za rána a vše som vám hovoril, ale ne­počúvali ste. 4 A Hos­podin po­sielal k vám všet­kých svojich služob­níkov prorokov vstávajúc skoro za rána a po­sielajúc ich znova a znova, ale ne­pos­lúchali ste ani ste ne­na­klonili svoj­ho ucha, aby ste počuli. 5 A hovorili: Nože sa na­vráťte každý od svojej zlej ces­ty a od nešľachet­nos­ti svojich skut­kov a bývaj­te na zemi, ktorú dal Hos­podin vám i vašim ot­com od vekov až na veky. 6 Nechoďte za inými boh­mi, aby ste im slúžili a aby ste sa im klaňali, a ne­popudzuj­te ma k hnevu dielom svojich rúk, a ne­učiním vám zlého. 7 Ale ne­počúvali ste na mňa, hovorí Hos­podin, pre­to, aby ste ma popudzovali k hnevu dielom svojich rúk na svoje zlé. 8 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Pre­tože ste ne­pos­lúch­li mojich slov, 9 hľa, pošlem a po­beriem všet­ky čeľade severa, hovorí Hos­podin, a pošlem i k Na­buchodonozorovi, babylon­skému kráľovi, svoj­mu služob­níkovi, a do­vediem ich na túto zem a na jej obyvateľov i na všet­ky tieto národy na­okolo a za­hladím ich s kliat­bou ú­pl­nej záhuby a ob­rátim ich na hroz­nú pus­tinu, na úžas a na večné spus­tošeniny. 10 A učiním to, že za­hynie z­pomedzi nich hlas veselos­ti a hlas rados­ti, hlas ženícha a hlas ne­ves­ty, hukot mlyna a svet­lo sviece. 11 A celá táto zem, súc spus­tošená, bude púšťou a hroz­nou pus­tinou, a tieto národy budú slúžiť babylon­skému kráľovi sedem­desiat rokov. Proroctvo proti Babylonu.12 A stane sa, keď sa vy­pl­ní sedem­desiat rokov, že navštívim na babylon­skom kráľovi a na tom národe, hovorí Hos­podin, ich ne­právosť i na zemi Chal­dejov a ob­rátim to na večné pus­tiny. 13 A uvediem na tú zem všet­ky svoje slová, ktoré som hovoril o nej, všet­ko to, čo je na­písané v tej­to knihe, to, čo prorokoval Jeremiáš o všet­kých tých národoch. 14 Lebo aj nimi si budú slúžiť, mnohé národy a veľkí kráľovia, a tak im od­platím podľa ich skut­ku a podľa diela ich rúk. Pohár prchlivosti Božej pre mnohé národy.15 Lebo tak­to mi po­vedal Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Vez­mi po­hár vína tej­to prch­livos­ti z mojej ruky a dáš ho piť všet­kým národom, ku ktorým ťa pošlem. 16 A budú piť a po­táčať sa a zbláz­nia sa pre meč, ktorý pošlem medzi nich. 17 A tak som vzal po­hár z ruky Hos­podinovej a na­pájal som všet­ky tie národy, ku ktorým ma po­slal Hos­podin, 18 Jeruzalem a mes­tá Júdove a jeho kráľov, jeho kniežatá, aby som ich dal ob­rátiť na púšť, na hroz­nú pus­tinu, na úžas a na kliat­bu, jako je tomu dnešného dňa, 19 fara­ona, egypt­ského kráľa, jeho sluhov a jeho kniežatá i celý jeho ľud 20 a všet­ku smes a všet­kých kráľov zeme Úc, všet­kých kráľov zeme Filištínov, Aškalon, Gazu, Ek­ron a ostatok Ašdóda, 21 Edoma, Moába a synov Am­monových, 22 všet­kých kráľov Týru a všet­kých kráľov Sidona i kráľov os­trova, ktorý je kde za morom, 23 Dedána, Tému, Búza a všet­kých ob­rezaných po strane 24 a všet­kých kráľov Arábie a všet­kých kráľov tej smesi, ktorí bývajú na púšti, 25 a všet­kých kráľov Zim­rie, všet­kých kráľov Élama a všet­kých kráľov Méd­ska 26 a všet­kých kráľov severa, blíz­kych i ďalekých, jed­ného s druhým, i všet­ky kráľov­stvá zeme, ktoré sú na tvári sveta, a kráľ Šešach bude piť po nich. 27 A po­vieš im: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Pite a opite sa, vy­vráťte a pad­nite a ne­vs­taňte pre meč, ktorý ja pošlem medzi vás. 28 A stane sa, keby nech­celi vziať po­hár z tvojej ruky, aby pili, po­vieš im: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ba, is­tot­ne piť budete! 29 Lebo hľa, v mes­te, nad ktorým bolo vzývané moje meno, začnem konať zlé, a čo vy by ste mali byť bez tres­tu? ! Nebudete bez tres­tu! Ale za­volám meč na všet­kých obyvateľov zeme, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 30 A ty im prorokuj všet­ky tieto slová a po­vieš im: Hos­podin bude revať z výsos­ti a z príbyt­ku svojej svätos­ti vydá svoj hlas, bude moc­ne revať na svoje obyd­lie; výk­rik sa bude ozývať jako výk­rik tých, ktorí šliapu ­hroz­no, proti všet­kým obyvateľom zeme. 31 Hr­mot doj­de až na koniec zeme, lebo Hos­podin má pravotu s národami, bude sa súdiť s každým telom, vy­dá bez­božníkov meču, hovorí Hos­podin. 32 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Hľa, zlé vy­j­de od národa k národu, a veľký víchor sa strh­ne od najďaľších končín zeme. 33 a po­bití od Hospodina budú toho dňa od kon­ca zeme až po koniec zeme. Nebudú oplakávaní ani nebudú sprataní ani nebudú po­chovaní; budú za hnojivo na tvári zeme. O zlých pastieroch.34 Kvíľte, pas­tieri, a kričte, a váľaj­te sa v popole, vy slávni toho stáda, lebo sa na­pl­nily vaše dni, aby ste boli po­bití, a rozp­týlim vás, a pad­nete jako vzác­na nádoba. 35 A za­hynie útočište pas­tierom a útek sláv­nym stáda. 36 Čuj! Hlas zúfalého kriku pas­tierov, kvílenie sláv­nych stáda. Lebo Hos­podin zkazí ich pašu, 37 a umĺk­nu pasien­ky po­koja pre páľu hnevu Hos­podinov­ho. 38 Opus­tí jako lev svoju skrýš, lebo ich zem bude ob­rátená v hroz­nú pus­tinu pre páľu jeho ukrutného meča a pre páľu jeho hnevu.

RoháčekJeremiáš25